Urząd Miasta Brzeziny

2022 rok

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2022/2023,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2022/2023,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2022,

 

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komicją przetargową” na: Modernizacja systemu uzdatniania wody basenu sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego /boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Świętej Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 19  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w s prawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr  29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzezin y na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych zadań w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miasta Brzeziny proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2021 dla celów korekty podatku odliczonego w 2021 roku oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2022 rok do odliczania podatku naliczonego VAT w 2021 roku,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uchylenia  Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru o wynajem lokalu ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 121/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2019 r., nr 21/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r., nr 88/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2021 r. oraz nr 229/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2022 r. w spawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta  Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zakup zamiatarki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania  raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2021 oraz określenia obszarów raportu,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2022 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu  Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 533/1 i 533/2, położonej w Brzezinach przy ul. Reymonta,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 672/5, 673/4 i 674/5, położonej w Brzezinach przy ul. Mrockiej,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw i wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 66  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach – etap II,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach wraz z Harmonogramem naboru,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pieniężnych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, w czasie nieobecności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4  miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Brzeziny w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej –  toalet miejskich stanowiących własność Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,         

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 672/5, 673/4 i 674/5,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 533/1 i 533/2,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 kwietnia 2010 r. dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Liwii Justyny Fabiańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Giemzy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Beaty Koteckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Marii Delewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Orłowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Włodarkiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Joanny Pabiniak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Eweliny Cymmerman nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny przyznającego dodatki motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr  117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie  Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2723/1, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Fredry,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy  Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania  w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2516/1 i 2516/2, położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 18, będącej w użytkowaniu wieczystym Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zasad ustalania minimalnych stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gminnych nieruchomości gruntowych,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 672/5, 673/4 i 674/5, położonej w Brzezinach przy ul. Mrockiej,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2022 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 28 sierpnia 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022 – 2025,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2022 r. w sprawie powierzenia powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania danych do wniosku o dofinansowanie w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie”,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 września 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2022 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach,,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1224, położonej w obrębie 5 miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany plan finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany plan finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2022 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2022/2023,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z 14 października 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 672/5, 673/4 i 674/5,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcia nowych udziałów w spółce SIM Łódzkie Sp. z o.o.,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: ,,Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 216 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 217 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 218 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 219 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

 

Zarządzenie Nr 221 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy  z dnia 27 października 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 222 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 223 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

 

Zarządzenie Nr 224 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego,

 

Zarządzenie Nr 225 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina,

 

Zarządzenie Nr 226 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2511/3,

 

Zarządzenie Nr 227 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 228 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 229 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 230 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 231 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022,

 

Zarządzenie Nr 232 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw zaopiniowania wniosków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022,

 

Zarządzenie Nr 233 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 234 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2704/4, położonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki,

 

Zarządzenie Nr 235 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego,

 

Zarządzenie Nr 236 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 237 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 238 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 239 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 240 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 241 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 242 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 243 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 244 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 245 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 246 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 247 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 248 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 249 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 250 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 251 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 252 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 253 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 r.,

 

Zarządzenie Nr 254 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych,

 

Zarządzenie Nr 255 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.,

 

Zarządzenie Nr 256 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 257 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

 

 

Zarządzenie Nr 258 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 259 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 260 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 261 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 262 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 263 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 264  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.02.2022
Data modyfikacji : 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry