Urząd Miasta Brzeziny

2021 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udziału w projekcie pn. ,, Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2393/3 i 2393/4, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2022,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2023,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 2350/1, położonej w obrębie 8 Miasta Brzeziny przy ul. Korczaka z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska Miejskiego w Brzezinach oraz zasad rezerwacji miejsc handlowych,

 

Zarządzenie  Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3727/115, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Hetmana,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2765/4, 2781/2, 2778, 2768/2 i 2770/11, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Przechodniej,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta  Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok, 

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian                w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miasta Brzeziny proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2020 dla celów korekty podatku odliczonego w 2020 roku oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2021 rok do odliczania podatku naliczonego VAT w 2020 roku,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny – zalania wodami roztopowymi odcinka drogi ul. Ogrodowej,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3745/1, położonej w Brzezinach przy ul. Konopnickiej,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 50  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 51  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2350/1, położonej w obrębie 8 Miasta Brzeziny przy ul. Korczaka z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska Miejskiego w Brzezinach oraz zasad rezerwacji miejsc handlowych,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – toalet miejskich stanowiących własność Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2020 oraz określenia obszarów raportu, 

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18  marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2958/23, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków  i napojów pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny oraz zasad ich wydawania,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21  kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2021 roku,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3746/16,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3745/1,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn.,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta           Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/9, położonej w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533, położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Reymonta,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3745/1, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Konopnickiej z obniżoną ceną wywoławczą

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2958/25, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr  108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach – I etap,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Żanety Marii Wojtyra – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Izabeli Hoft- nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Beaty Michalkiewicz  - nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Wioletty Bykowskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Marii Sikorskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ewy Kaźmierczak – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2393/3,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2393/4,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego w ramach Projektu pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania przez Wspólnika – założyciela Miasto Brzeziny członka Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3  miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia  2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia  2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowę ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach   –  I etap.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2021
Data modyfikacji : 23.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry