Urząd Miasta Brzeziny

2021 rok

 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udziału w projekcie pn. ,, Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2393/3 i 2393/4, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2022,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2023,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 2350/1, położonej w obrębie 8 Miasta Brzeziny przy ul. Korczaka z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska Miejskiego w Brzezinach oraz zasad rezerwacji miejsc handlowych,

 

Zarządzenie  Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3727/115, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Hetmana,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2765/4, 2781/2, 2778, 2768/2 i 2770/11, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Przechodniej,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta  Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok, 

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian                w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miasta Brzeziny proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2020 dla celów korekty podatku odliczonego w 2020 roku oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2021 rok do odliczania podatku naliczonego VAT w 2020 roku,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny – zalania wodami roztopowymi odcinka drogi ul. Ogrodowej,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3745/1, położonej w Brzezinach przy ul. Konopnickiej,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 50  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 51  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2350/1, położonej w obrębie 8 Miasta Brzeziny przy ul. Korczaka z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska Miejskiego w Brzezinach oraz zasad rezerwacji miejsc handlowych,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – toalet miejskich stanowiących własność Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2020 oraz określenia obszarów raportu, 

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18  marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2958/23, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian  w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków  i napojów pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny oraz zasad ich wydawania,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21  kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2021 roku,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3746/16,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3745/1,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn.,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta           Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/9, położonej w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533, położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Reymonta,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3745/1, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Konopnickiej z obniżoną ceną wywoławczą

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2958/25, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr  108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach – I etap,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Żanety Marii Wojtyra – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Izabeli Hoft- nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Beaty Michalkiewicz  - nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Wioletty Bykowskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Marii Sikorskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ewy Kaźmierczak – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2393/3,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2393/4,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego w ramach Projektu pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania przez Wspólnika – założyciela Miasto Brzeziny członka Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

 

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3  miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia  2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia  2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowę ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach             –  I etap.

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta  Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2021 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  25 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2021 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,, komisją przetargową” na: Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 672/4,673/1 i 674/3, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Mrockiej,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. w organizacji,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 7 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 7 września 2021 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10  września 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 września w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 704 w ramach zadania inwestycyjnego

,,Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno- Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową ” na:  

Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji bloczków mandatowych - druków ścisłego zarachowania,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 października 2021 r. na podstawie pkt 6 Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych na czas oznaczony od 3 miesięcy do 3 lat wprowadzonego Zarządzeniem Nr 58/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia   13 maja  2011 r.  w sprawie wprowadzenia  ,, Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych na czas oznaczony od 3 miesięcy do 3 lat” ,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia,

 

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,, komisją przetargową” na: Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 176/2021 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2021r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Miasta Brzeziny,

 

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2021 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11października 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowę przejść dla pieszych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania w ramach zadania inwestycyjnego  pn. Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021r.w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,           

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29  października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa przejść dla pieszych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 216 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 217 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 218 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 r,

 

Zarządzenie Nr 219 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Brzeziny w sezonie 2021/2022,

 

Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 221 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038,

 

Zarządzenie Nr 222 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 223 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 224 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 225 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 226 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 227 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 228 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 229 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 230 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej , komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 231 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wykonanie robót zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 232 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 233 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 234 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 235 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 236 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 237 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 ,

 

Zarządzenie Nr 238 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw zaopiniowania wniosków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021,

 

Zarządzenie Nr 239 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę,

 

Zarządzenie Nr 240 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Marty Dubickiej - nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 241 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 242 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 243 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 244 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 245 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia,

 

Zarządzenie Nr 246 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039,

 

Zarządzenie Nr 247 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 248 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 249 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 250 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 251 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 252 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20  grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 253 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 254 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 255 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

 

Zarządzenie Nr 256 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2021 r. określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 257 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 258 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 259 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 260 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 261 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 262 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 263 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

 

Zarządzenie Nr 264 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 265 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 266 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 267 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 268 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok,

 

Zarządzenie Nr 269 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego dla Miasta Brzeziny na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 270 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Miasta obowiązków i odpowiedzialności.

 

Zarządzenie Nr 271 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2021
Data modyfikacji : 24.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry