Urząd Miasta Brzeziny

2020 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2020 r.

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,   

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru do udziału w Projekcie,,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanej dalej ,,komisją  przetargową na: Zakup wyposażenia  Żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu , Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska opiekunka dziecięca/opiekun dziecięcy (10 stanowisk), pielęgniarka/rz położna/y (1 stanowisko) oraz kucharka/kucharz (3 stanowiska), w ramach Projektu pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dale j,, komisją przetargową ”na: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2020/2021,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2020/2021,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 279/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w związku z oczywistą pomyłką rachunkową,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2020,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego  budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed koronawirusem,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2019 oraz określenia obszarów raportu,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Brzezinach artykułami  innymi niż artykuły spożywcze, chemiczne i roślinne na gruntach stanowiących własność Miasta,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2019 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie  Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2658/1, położonej w Brzezinach przy Pl. Jana Pawła II,

 

Zarządzenie  Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół  podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasta Brzeziny w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2002 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 80  Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020 – 2023,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3376, położonej w Brzezinach przy ul. Stryjkowskiego,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową„ na: ,,Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 18 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 107  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr  110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej  instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Wojdal – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Pawlik – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Miecznik - Marczyk – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 202 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 18 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lipca 202 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr  141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową”

na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 sierpnia 202 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,, Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska  w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr  148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 149  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 202 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dotyczących projektu

,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku  w Brzezinach” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2020 roku, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury -  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania komisji  przetargowej,

 

Zarządzenie Nr  156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2350/1, położonej w Brzezinach przy ul. Korczaka,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2020 r. dot. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3376, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Stryjkowskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 09 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu pn.: ,,Przyroda Brzezin w obiektywie” oraz powołania komisji konkursowej,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 09 września 2020 r. w sprawie  ustalenia Regulaminu Konkursu pn.: ,,EKO-KOMIKS” oraz powołania komisji konkursowej,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego,

 

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Malczewskiej,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka dziecięca/opiekun dziecięcy  w ramach Projektu pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/7,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2020 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń z zakresu, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – zwiększenie efektywności działań ratowniczo- gaśniczych na terenie Powiatu Brzezińskiego” ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 07 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Dziubek do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach podczas jego nieobecności,

 

Zarządzenie Nr 190  Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 99/2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca

2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”,  

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu ,,Busem do Łodzi”,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Dziubek do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach podczas jego nieobecności,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,, komisją przetargową”

na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia  22 października 2002 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2020 r w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uzupełniającego do udziału w Projekcie,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego, ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu za dzierżawę, wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta  Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: Projektu Budżetu Miasta Brzeziny na  rok 2021,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021-2024,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2790/1, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Reformackiej,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych  nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej,

 

Zarządzenie Nr 216 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Lasockich,

 

Zarządzenie Nr 217 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołani komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 218 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 219 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie opracowania ,,Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Brzeziny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

 

Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 221 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 222 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 223 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 224 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 225 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy,

 

Zarządzenie Nr 226 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dotyczących projektu ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Zarządzenie Nr 227 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 228 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020,

 

Zarządzenie Nr 229 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: ,,Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”,

 

Zarządzenie Nr 230 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 231 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 232 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie Miasta brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 233 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 234 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 235 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru busa zakupionego do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu ,,Busem do Łodzi”,  

 

Zarządzenie Nr 236 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w projekcie pn. ,,Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”,

 

Zarządzenie Nr 237 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.,

 

Zarządzenie Nr 238 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 239 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu  Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 240 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 241 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 242 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 243 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Aktywizację mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 244 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 245 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2020 rok,

 

Zarządzenie nr 246 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 247 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 248 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 249 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 250 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 251 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie użytkowania i prowadzenia dokumentacji służbowych pojazdów mechanicznych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 252 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r.  w sprawie powołania Komisji do wyjmowania pieniędzy z wrzutników  monet do toalet na targowisku miejskim i w parku miejskim,

 

Zarządzenie Nr 253 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 254 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego dla Miasta Brzeziny na 2021 rok.

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2020
Data modyfikacji : 13.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry