Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz Zarządzeń - 2019 rok

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY - 2019r.

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2019,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r. z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r. do Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r. do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Otwarte strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie oraz przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu pn. E-aktywni mieszkańcy-podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny  realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

 

Zarządzenie  Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2019/2020,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2019/2010,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie zmiany składu członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7lutego 2019r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Fredry, oznaczonej jako działki nr 1750 i 1751/2,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2959,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych  jako działki nr 2658 i 418/2,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargowa” na: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany numeru porządkowego budynków,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2019r. zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2018r. sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Brzeziny,       

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r.  w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z załatwianiem indywidualnych spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340, z 2018r. poz. 2244, 22 47, z 2019r. poz. 128),

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia m29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowę kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 31/2019 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 19 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Miasta Brzeziny na lata 2019-2022,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 21 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 maja 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Brzeziny z powodu upałów, w okresie od 11.06.2019r. do 21.06.2019r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok.,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ­­- Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2018 r.,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2018 r.,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2018 r.,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/3,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 134A/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego  budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu           Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych pieczęci używanych w Urzędzie Miasta  Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Beaty Matusiak-Karnowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wiśniewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Augustowskiej    - Katprzyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Agnieszki Daszkiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych  produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 156  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10  lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 158  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 159  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 160  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 161  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 162  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 163  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzezin y na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia od Spółdzielni Socjalnej Communal Service działki nr 1224 przy ul. Łódzkiej 35 W Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny,                                                                                          

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 599/22, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Północnej,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2017 r. dotyczącego zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w przypadku  zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,                     

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 188  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2019 roku, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie  wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania  Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,, komisją przetargową” na:

Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych ,, Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5września 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową”

na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 września 2019 r. w sprawie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Przebudowę w ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Przebudowę ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 470/2, 470/3 i 472/2,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2658/2 i 2948/11,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2017 z 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopów,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 216 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 217 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 218 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 219 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 221 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 599/22, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Północnej,

 

Zarządzenie Nr 222 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Miasta Brzeziny oraz udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 223 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Miasta Brzeziny oraz udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 224 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych oraz powierzonych Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 225 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 226 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 227 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 228 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 229 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 230 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2019 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru autobusu zakupionego w ramach zadania: ,, Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych Dowóz uczniów niepełnosprawnych” w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”,

 

Zarządzenie Nr 231 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1750 i 1751/2, położonej w obrębie 6 miasta Brzeziny przy ul. Fredry,

 

Zarządzenie Nr 232 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 233 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 października  2019 r. w sprawie zmiany numeru porządkowego budynku,

 

Zarządzenie Nr 234 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,, komisją przetargową”

na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2019/2020,

 

Zarządzenie Nr 235 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 236 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 237 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

 

Zarządzenie Nr 238 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 239 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 240 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 241 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 242 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 243 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 244 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 245 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 246 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 247 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 248 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 249 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 250 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście Brzeziny oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment),

 

Zarządzenie Nr 251 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 252 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 253 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 254 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Północnej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 255 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 256 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 257 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 258 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 259 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 260 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Projektu Budżetu Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 261 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 262 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Miasta Brzeziny w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 263 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 264 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 265 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie  Nr 266 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

 

Zarządzenie Nr 267 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy,

 

Zarządzenie Nr 268 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 269 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 270 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 271 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 272 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 272a  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 272b Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 272c Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 273 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 274 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021,

 

Zarządzenie Nr 275 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r.,

 

Zarządzenie Nr 276  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 277 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 278 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 279 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 280 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019,

 

Zarządzenie Nr 281 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw zaopiniowania wniosków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019.,

 

Zarządzenie Nr 282 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 283 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 284 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 285 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 286 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 287 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 288 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego dla Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 289 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zarządzenie Nr 290 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 291 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 292 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 293 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 294 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” oraz ,,Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 295 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 296 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Zasad (polityki) rachunkowości Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 297 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 298 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie  w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.01.2019
Data modyfikacji : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry