Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń - 2017 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2017r.

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2017,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017rok,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017 rok do Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zmian w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo –kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  6 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 lutego 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 21  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2017r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza  ds. Uzależnień,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu  Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 36/2017

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2367/4, położonej w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2367/3, położonej w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 23 marca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 marca 2017r.,

 

Zarządzenia Nr 48 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2017r.w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2017-2021,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do zarządzenia Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 2566/53, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Bohaterów Warszawy,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2017/2018,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej Nr 121004 E- ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 – 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216-0+ 316 wraz z umocnieniem  skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km o+227,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 686/4, 687/4 i 688/4,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 655 i 656,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopów,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych,

 Gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XXXVIII/249/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji z wyborów do organów samorządu terytorialnego zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 maja 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 maja 2017r.

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia9 maja 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II,

 

 

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1857/5,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr  XXXIX/257/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2017r.

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego  zadania: „Przebudowa rynku miejskiego, pod nazwą – RYNEK OD NOVA”

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna”,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Strefa Inwestycyjna”,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 6 czerwca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Podział Miasta Brzeziny na osiedla”,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmiany

„Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

 Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Przebudowa rynku miejskiego, pod nazwą – RYNEK OD NOVA”

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna”

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Strefa Inwestycyjna”,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Podział Miasta Brzeziny na osiedla”,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację  w  2017r.zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia drugiego  otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 1661/2 i 1661/3, położonych w obrębie 6 miasta Brzeziny przy ul. Skośnej,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej  instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2017r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do uchwały Nr XLI/271/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 lipca 2017r. w sprawie odwołania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 112/2017  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie zmiany nazwy ulic: Janka Krasickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Wincentego Matuszewskiego i Stanisława Kulczyńskiego,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dominiki Pawlak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola Sebastiana Turka nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Borkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie określenia statusu dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji działań wymiany źródeł ciepła w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1220/1, położonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dominiki Pawlak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola Sebastiana Turka nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Borkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 10 sierpnia 2017r.,

 

 

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: Wymiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach przy ul. Kościuszki 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przekazania majątku Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach nowo powstałej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu pn. „Niska emisja w moich oczach” oraz powołania Komisji Konkursowej, realizowanego w ramach Projektu „STOP niskiej emisji-kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XLIII/299/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 142/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2017r. w sprawie budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do

Zarządzenia Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2017r. w sprawie zmiany

„Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 189/2016 z dnia 23 grudnia 2017  roku w sprawie sporządzania skonsolidowanej deklaracji VAT Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2017r. w sprawie konsultowania z radą działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do końcowego odbioru robót zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 121004E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 – 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XLIV/307/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2017r.

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do końcowego odbioru robót zadania pn: „Remont drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216-0+316 wraz z umocnieniem skarp rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227”,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do końcowego odbioru robót zadania pn: „Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z   umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286”,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2017r. w  sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 października 2017r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2017-2022,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2017r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840, położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2017r., w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 167/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 października 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XLV/314/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Ne 170/2017r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia zasad pracy i sposobu likwidacji,

 

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 174  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  10 listopada 2017r.  w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności działki nr 3840, położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017r. w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową „ na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XLVI/323/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 186/2017r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  5 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny w roku 2017,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 192/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmiany „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny n a 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 202/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 20178r.,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania zespołu roboczego,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Uchwały Nr XLVII/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2018r. do 30 kwietnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018r. w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2017r. do Zarządzenia Nr 212/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie utworzenia ścieżki dydaktycznej w Parku Miejskim w Brzezinach,

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2017
Data modyfikacji : 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry