Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2016 rok

 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2016r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. Zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji referendum ogólnokrajowego zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2016/2017,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia11 lutego 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia nowej numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Ludowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji dom przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa drogi w ul. Sasanek,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach ,

 

Zarządzenie  Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

 

 

Zarządzenie  Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

 

Zarządzenie  Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2016r.,

 

Zarządzenie  Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2016r.

 

Zarządzenie  Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019,

 

Zarządzenie  Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Odprowadzenie wód deszczowych terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie  Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań oraz  wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

 

Zarządzenie  Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie  Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 kwietnia 2016r.,

 

Zarządzenie  Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa drogi w ul. Droga Młyńska,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2016r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2016r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2016r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700mb w miejscowości Brzeziny,

 

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2016r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mrożycy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2016r. do 31 sierpnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

 

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego  budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do zawierania i wykonywania w imieniu Miasta Brzeziny umowy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Brzezińskie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „wspomaganie bezdomnych” ,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia (anulowane)

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zdań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej, przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 maja 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 61/2016 burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 maja 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 17 maja 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXIV/153/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 czerwca 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Agnieszki Ziółkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Justyny Cupryn nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Martyny Zemla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2016r.

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w brzezinach – za 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla p. Martyny Zemła nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  4 lipca 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E- ul. Kilińskiego w Brzezinach,

 

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia nr 87/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12.07.2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21.07.2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania regulaminu Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2016r. do 31  grudnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19.sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2754/8, położonej w Brzezinach przy ul. Placu Jana Pawła II 9,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23.08.2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 109/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2016r.  w sprawie powołania komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych pieczęci używanych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2016r.,

 

Zarządzenie  Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 114/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXIX/189/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2741/5, położonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1661 i 3741, położonych w obrębie 6 miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2016r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”  na: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 123/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r.,

 

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2463/30, 2464/3, 3833 i 3834,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruch ości oznaczonej jako działka nr 2792/3 , położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Reformackiej,

 

]Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zadania własnego Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej, przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXX/191/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na2016r do Zarządzenia Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2566/35 i 2566/36, położonej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Brzeziny przy ul. Strykowskiej,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 października 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 października 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 141/2016  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu pn. „Upcycling - artystyczne i użytkowe wykorzystanie odpadów” oraz powołania Komisji Konkursowej,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 października 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 145/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 października 2016r.

 

Zarządzenia Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenia Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2016r.

 

Zarządzenia Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2016r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

 

 

Zarządzenia Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenia Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016r.,

 

Zarządzenia Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 listopada 2016r. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 listopada 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia zasad pracy i sposobu likwidacji,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2741/4 stanowiącej własność Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXXII/204/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny w roku 2016,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 168/2016 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 30 listopada 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargowa” na: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.

 

Zarządzenie nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia  2016r. w sprawie zmian budżetu  i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2016r. do Zarządzenia Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru zadania pn: „Remont kanału deszczowego na odcinku  o długości 700 mb. w m. Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany numeru porządkowego budynku,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie  Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Uchwały Nr XXXIII/220/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2016r. do Zarządzenia Nr 194/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2016r.,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 202  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego”,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia i wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości”,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2017r. w Mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 20.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry