Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarzadzeń 2014 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2014r.

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” oraz  w „Zasadach (polityce) rachunkowości Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2014,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury” ,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji do dokonania wyboru uczestników do projektu pn. „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2014r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2014r.w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów  finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2014r. Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 26 lutego 2014r.w sprawie powołania formacji obrony cywilnej,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr XLVII/245/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach z przekazanych środków trwałych uchwałą Rady Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr XLVIII/253/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 marca 2014r.w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3072/8, położonej w Brzezinach przy ul. Kosmonautów,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad ustalania minimalnych stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gminnych nieruchomości gruntowych,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”  na: „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego” dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do uchwały Nr XLIX/255/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 kwietnia 2014r, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia  2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym”,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Przebudowa ciągu dróg w ul. Głowackiego oraz Przedwiośnie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 kwietnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2014r. do 31 sierpnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr L/263/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2014r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  6 maja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 maja 2014r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2393/4,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru gwarancyjnego zadania pn: „Przebudowa ul. Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I – przebudowa ul. Moniuszki”,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2014r. w sprawie szczegółowego  planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LII/273/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, ustanowionego na rzecz Centrum Promocji i Kultury z siedzibą w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LIII/281/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury  - Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2013r.

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta” ,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Katarzyny Wosik nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Beaty Karbowiak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Anety Kubicz nauczyciela  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Magdaleny Kozy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Moniki Dyrały nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 94  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca  2014r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru gwarancyjnego zadania pn: „Remont mostu na rzece Mrożący w ciągu drogi gminnej nr 121253E”

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e- kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Ne 99/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach na przedszkole” ,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania pn.: „ Kanalizacja deszczowa przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LIV/289/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 lipca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lipca 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania pn: „Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania pn: „Remont zatoki parkingowej i chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach” ,

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 116/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2014r. do 31 grudnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 120/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2014r.,

 

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LVI/294/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 127 a Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont nawierzchni i pomnika „Bohaterom 1939-45” na Placu Jana Pawła II w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E – ul. Św. Anny w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 września 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27.07.2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 

Zarządzenie Nr 134  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny ,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”  na: Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” oraz „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na; Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E – ul. Kilińskiego  w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LVII/299/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy  Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do zarządzenia Nr 145/2014 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 24 września 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizacje w 2014r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do końcowego odbioru robót zadania pn: „Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na; Utwardzenie placu z odprowadzeniem wód przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach położonego na działce nr ewidencyjny 1224, w związku z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” ,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Brzeziny zwanej dalej „komisją przetargową” ,

 

Zarządzenie Nr  152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Ochronę, opiekę, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta Brzeziny „ ,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 października 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 października 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 października 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Uzupełnienie nawierzchni mieszanka mineralno – bitumiczna przy ul. Słowackiego w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją  przetargową” na: Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach, w związku z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” ,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2014r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej, oznaczonej jako działki nr 2785/3 i 2792/2,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Budowa przyłącza

wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy  ul. Kościuszki 18 w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 162/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 października 2014r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do końcowego odbioru robót zadania pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Pewny start” ,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr LIX/314/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2014r.  do Zarządzenia Nr 173/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2014r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do zarządzenia Nr 179/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 181/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2014r.,

 

Zarządzenie  Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Świadczenia na terenie miasta Brzeziny usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych oraz wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z posesji administrowanych przez Urząd Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 11 i ul. Sienkiewicza 16,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia audytu wewnętrznego na 2014r. w Mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2015 roku dla Urzędu Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 196/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 198 wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz „Zasad (polityce) rachunkowości Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Ochronę, opiekę, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 201/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta.

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Miasta Brzeziny i upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia do kontroli,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta do podpisywania sprawozdań finansowych,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny w roku 2014,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: Zakup z dostawą materiałów oraz sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia2014r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  22 grudnia 2014r.

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2014r. do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.02.2014
Data modyfikacji : 28.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry