Urząd Miasta Brzeziny

 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2013r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie rejestrowania umów w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną  Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Nabór opiekuna oświatowego dla Przedszkola Nr 1 i dla Przedszkola Nr 3 w brzezinach w ramach projektu

„ Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz w zakresie finansowego wspierania sportu,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

 

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „ dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miasto Brzeziny oraz podległych obiektów infrastruktury” ,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Wykonanie opracowań zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 lutego 2013r. w sprawie obciążenia zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, położone  w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, prawem użytkowania na rzecz Centrum Promocji i Kultury z siedzibą w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, mebli i środków czystości dla potrzeb realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały XXXI/134/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 lutego 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r.,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 4 wolne miejsca w dwóch no utworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

 

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2013r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej jako działka nr 2381 i ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 2791/1,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2013r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3073/144 i 3073/145, położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2013r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2500/6 i 2500/7, położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na zadanie pn. : „Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo - wschodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa” ,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2013r. w sprawie powołania                              

w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                 o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Zakup zestawu multimedialnego, komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 28  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały XXXII/140/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na zadanie pn. : „Ochrona, opieka, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2029,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia                 do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie odwołania członka Komisji Rekrutacyjnej     do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2013r.w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą artykułów papierniczych i biurowych” ,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na zadanie pn.:      

„Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku  Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożący (dz. nr 2304/2, 2304/3, 2304/4)   w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010r.”

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 6 wolnych miejsc w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

                             

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2013r. do 31 sierpnia 2013r.

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do  Uchwały XXXIII/149/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2013 roku,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany składu komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Zakup z dostawą artykułów papierniczych i biurowych „

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 maja 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok do Zarządzenia Nr 50/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 maja 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powoływania                i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powołania w  Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na „Remont przepustu w ciągu drogi nr 121244E – ul. Prusa w miejscowości Brzeziny, w km 0+270 „ ,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „ Remont nawierzchni oraz poboczy drogi nr 121209E w Brzezinach (ul. Sejmu Wielkiego) na powierzchni 2768,00 m2  wraz z przebudową przepustu. Kilometraż : 0503. Przepust w km 0+252” .

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przeprowadzenia  z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 „

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2013r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” ,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studium wykonalności i raportu oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. do Uchwały XXXIV/158/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2013r.

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2013r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2017,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Remont nawierzchni oraz poboczy drogi nr 121209E w Brzezinach ( ul. Sejmu Wielkiego) na powierzchni 2768,00 m2  wraz z przebudową przepustu. Kilometraż: 0+503. Przepust w km 0+252” ,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały XXXV/161/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2013r.

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarzadzenia Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61 z dnia 15 czerwca 2005r. ,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Budowa wielofunkcyjnego budynku na Stadionie Miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1” ,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do zarządzenia Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 czerwca 2013r. ,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie  wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr  81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok do Uchwały XXXVII/169/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r.

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2022,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Katarzyny Stępień nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Ewy Wojciechowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Anny Kołady nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Magdaleny Poddemskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Moniki Kaźmierczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Marcina Lewandowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r.  w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. do Zarządzenia Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r.

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w brzezinach – za 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r.,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 96/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 103/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia  Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lipca 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum, zmywalni i wydawalni posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 oraz na prowadzenie żywienia dzieci w Przedszkolu nr 1, Gimnazjum w Brzezinach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia         Nr 115/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 sierpnia 2013r. ,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  5 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzeni         Nr 115/2013  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 sierpnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny” poprzez przebudowę ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy, Głowackiego, Przedwiośnie”,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Budowa Wielofunkcyjnego Budynku na Stadionie Miejskim w Brzezinach przy u. Sportowej 1 – etap I stan surowy zamknięty” ,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Utwardzenie placu z odwodnieniem przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach położonego na działce nr ewidencyjny 1224, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I” ,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji i ustanowienia warunków do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum, zmywalni i wydawalni posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 oraz na prowadzenie żywienia dzieci w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 i uczniów  w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum w Brzezinach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach – etap I, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I” ,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2013r. do

31 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul. Św. Anny w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. do Uchwały

Nr XXXIX 183/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Ochrona, opieka, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 3 wolne miejsca w dwóch nowoutworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia

Nr 130/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2013r.

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r. do Uchwały Nr XL/188/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 136/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci na 6 wolnych miejsc w dwóch nowoutworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 w ramach realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr  139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2023,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 września 2013r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zagospodarowanie części działki nr ewid. 2935 przy ul. Św. Anny w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 września 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały Nr XLII/191/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 września  2013r.

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 143/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2013r.

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 października 2013r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „Zakup wyposażenia sortowni do sortowania odpadów” ,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na:

Utwardzenie placu z odwodnieniem przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach położonego na działce nr ewidencyjny 1224, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I” ,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 04.10.2013r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2013r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2013r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru zadań pn. :

1.”Remont przepustu w ciągu drogi Nr 121244E – ul. Prusa w m. Brzeziny w km 0+270 „ ,

2.”Remont nawierzchni oraz poboczy drogi Nr 121209E – ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach na powierzchni 2768,00 m2  wraz z przebudową przepustu (kilometraż: 0+ 503, przepust km 0+ 252)”,

3.” Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy (dz. nr 2304/2, 2304/3 i 2304/4) „

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 października 2013r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 153/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Brzeziny zwanej dalej „komisją przetargową” ,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot 14 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2013r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż działki nr 2381 położonej w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej, obniżenia ceny i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały

Nr XLIII/202/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  4 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny dnia 4 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zrządzenia Nr 165/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 165/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 listopada 2013r. ,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+  w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 168/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13.11.2013r. ,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz niszczarek dla Urzędu Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny z dnia 18 listopada 2013r.

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi odwodowych komisji do spraw w referendum powiatowym zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013r.,

 

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „zatrudnienie specjalisty ds. informatyzacji w ramach projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50 + w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia20 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Uchwały Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013r.

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia  Nr 180/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 183/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Ochrona, opieka, zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” Na: „Świadczenia na terenie miasta  Brzeziny usług w zakresie opróżniania  koszy ulicznych oraz wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z posesji administrowanych przez Urząd Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 11 i ul. Sienkiewicza 16 „ ,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 187/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014r. dla Urzędu Miasta Brzeziny” ,

 

Zrządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargowa” na: „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych” ,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością, współwłasnością lub będących w samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do zarządzenia Nr 195/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  „komisją przetargową” na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, jego serwis i utrzymanie oraz modernizacja w ramach projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”,

 

 

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w  2013 roku,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2013r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do zarządzenia Nr 202/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania sportu,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013r. do uchwały

Nr XLV/224/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r.,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach z przekazanych środków trwałych uchwałą Rady Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia i zasad korzystania z logo Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” ,

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.03.2013
Data modyfikacji : 11.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry