Urząd Miasta Brzeziny

  

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA -2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z terenu województwa łódzkiego zainteresowanych wspólną realizacją projektu „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie powołania

W Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania  i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 9 stycznia 2012r. w regulaminie pn: :Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz w zakresie finansowego wspierania sportu,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 stycznia 2012r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 9 a Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 9 b Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały Nr XVI/2/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie opracowania miejskiego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek zagrożenia,

 

Zarządzenie Nr 11Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2012r. Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok do Zarządzenia Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2012 roku,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2012r.  w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym,

 

Zarządzenie Nr 15  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I”,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2012r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zakup z dostawą materiałów  i wyposażenia oraz pomocy na zajęcia dodatkowe w ramach projektu:

„Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały Nr XVII/10/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012r.,

 

Zarządzenie Nr  21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny i ustalenia wyników miejskich eliminacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem  „20 lat Państwowej Straży Pożarnej-jak nas widzą, tak nas malują”,

 

Zarządzenie Nr 22  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok,

 

Zarządzenie Nr 23  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2012r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Zarządzenia Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2012 roku,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2012r.  w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego,

 

Zarządzenie  Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2012r. w sprawie odwołania członka Komisji  Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2012r.

 

Zarządzenie Nr 35  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2012r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 36  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 marca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta  Brzeziny Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego,         

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Uchwały XVIII/22/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2012 roku,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie  Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 4 marca  2012r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów jednostek samorządu terytorialnego na  archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powołania zespołu partycypacyjnego,

 

Zarządzenie  Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisja przetargową” na : „Bankowa obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych”,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza ,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza ,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie

powołania komisji ,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie

Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”               na : „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”               na : „ Remont przepustu w ciągu drogi nr 121004E ul. Ludowa w m. Brzeziny w km 0+295”,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na : „Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2012r. do 31 sierpnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XX/34/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2012roku,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Zarządzenia Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2012roku,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2012 roku,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2012r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia funkcji naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą artykułów biurowych”,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2012r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2012r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 maja 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „VIII Miejski Bieg Eko – Brzeziny 2012”,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXI/41/2012 Rady Miasta  Brzeziny z dnia 28 maja 2012r.

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia cennika usług  Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego) ,

 

Zarządzenie nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko – Orlik 2012 „ ,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej ,

 

Zarządzenie Nr  71 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia  4 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej ,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2012r.  w sprawie wprowadzenia zmian w „ Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny „ ,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową „ na”  „ Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika „ ,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia, 8 czerwca 2012r.  w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu oddania gruntu w najem,

 

 

Zarządzenie  Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok do Zarządzenia Nr 75/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2012roku,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Wykonanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 78  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr  79 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni do sieci kanalizacji ogólnospławnej” ,

 

Zarządzenie Nr 80  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zgłoszenia Zastępcy burmistrza na stanowisko Prezesa  Zarządu PEC sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie  Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2012r..,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXII/58/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2012 roku,

 

Zarządzenie  Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2011 rok,

 

Zarządzenie  Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury  w Brzezinach – za 2011 rok,

 

Zarządzenie  Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Mi4ejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2011 rok,

                                                                                                                                          

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie odstąpienia od podziału nieruchomości,

                                                                                                                              

Zarządzenie  Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla p. Marcina Wojdala nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Beaty Szewczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Magdaleny Rogodzińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Katarzyny Łęczyckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy miasto Brzeziny na 2012rok,

 

Zarządzenie Nr  96 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2012roku,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Przywrócenie prawidłowo funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy (działki nr 2304/2, 2304/3, 2304/4)”

 

Zarządzenie Nr 98  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach”

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto brzeziny na lata 2012-2028,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. do Uchwały

XXIII/66/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: zakup sprzętu komputerowego, jego modernizację i aktualizację oprogramowania w ramach Projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” o numerze

POIG.08.03.00-10-070/111 ,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 104  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2012r.

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-ksiegowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na:  świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach Projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” o numerze POIG.08.03.00-10-070/111,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny oznaczonej jako działka nr 2770/11,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny oznaczonej jako działka nr 2770/11,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny oznaczonej jako działka nr 2841/60,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 114/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Przedszkole oknem na świat” ,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: zakup sprzętu komputerowego, jego modernizację i aktualizację  oprogramowania w ramach Projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”

o numerze POIG.08.03.00-10-070/111 ,

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,     

                        

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie    powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej„komisją przetargową” na „Zakup z dostawą zamiatarki drogowej”,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie   powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika”,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie   przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,  

                                               

Zarządzenie Nr 126  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2012r.w sprawie  organizacji, uruchomiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru na terenie  Miasta Brzeziny w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

 

Zarządzenie Nr 127  Burmistrza Miasta Brzeziny  z 27 sierpnia 2012r. w sprawie  ustalenia regulaminu przyznawania  nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Gminy Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 31 sierpnia 2012r.  w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXIV/70/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia

30 sierpnia 2012r. ,

 

Zarządzenie Nr 129  Burmistrza Miasta Brzeziny  z 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r., 

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 31 sierpnia 2012r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 31 sierpnia 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 31 sierpnia 2012r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 3 września 2012r.  w sprawie  ustalenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej  w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 5 września 2012r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 5 września 2012 w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.  do Zarządzenia Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  5 września 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 6 września 2012r.  w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 7 września 2012r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 430/7,  położonej w Brzezinach pomiędzy ul. Stryjkowskiego i ul. Słoneczną,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 11 września 2012r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny  na lata 2012-2028,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 12 września 2012r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej   nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3267/2 , położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny  z 17 września 2012r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  „komisją przetargową” na „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na finansowanie  planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 2012roku”,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia   21 września 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. do Zarządzenia Nr 140/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 września 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września  2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej przez Spółdzielnię Socjalna Communal Sernice w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”na „Zakup z dostawą zamiatarki drogowej”

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXV/76/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2012r,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach w pomoce w ramach realizacji projektu „Szkoła marzeń-indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r.  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny  na 2012r. do Zarządzenia Nr 149/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru zadania pn. „Remont przepustu w ciągu drogi nr 12100E ul. Ludowa w m. Brzeziny w km 0+295”, zwanej dalej „komisją” ,

 

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października  2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” ,  na: Zajęcia dodatkowe, realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach w ramach realizacji projektu „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 października  2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” ,  na: „ Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości” ,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminów i powołania Komisji Konkursów pn. „Pożyteczne wykorzystanie odpadów” oraz „Moja torba ekologiczna”,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2012r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania Kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania  Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 października 2012r.w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 października 2012r. w sprawie konsultowania z radą  działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 23 października 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Przebudowa drogi w ulicy Kulczyńskiego i remont ulicy Głowackiego w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXVI/85/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2012r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2012r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok  do Zarządzenia Nr 166/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2012r. w sprawie korzystania przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach z przekazanych środków trwałych uchwałą Rady Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal  Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalna Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012rok do Zarządzenia Nr 173/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2012roku,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na usługę pn. : „ Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. do

Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2012r.

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”

Na usługę pn. : „ Ochrona , opieka, zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”  ,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 183/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2012r.

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXVII/93/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2012r.

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych” ,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 193/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2012r.  w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego” ,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia i wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości” ,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2012r. w Gminie Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXVIII/106/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 199/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Zarządzenia Nr 201/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50 G oraz powyżej 50 G w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013r. dla Urzędu Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od

1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013r.

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012r. do Uchwały XXIX/114/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie Nr 211 burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu oddania gruntu w najem,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry