Urząd Miasta Brzeziny

 

  

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA -2011r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2011r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Konserwację dróg nieulepszonych oraz rowów i poboczy w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok,

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych, zestawów mebli w ramach projektu: „Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 10 lutego w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta do podpisywania sprawozdań finansowych,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2011,

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zakup z dostawą materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu : Radosne przedszkole,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny i ustalenia wyników miejskich eliminacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”,

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie na terenie miasta brzeziny usług w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej”,

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok do Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lutego 2011r., Zarządzenia Nr 15/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2011r. oraz Uchwały Nr V/15/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających dom Rady Miasta Brzeziny zarządzonych na dzień 27 marca 2011r.

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego    budżetu  Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 32/2011r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2011r.

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zdań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 marca 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia  25 marca 2011r. w sprawie zasad podnoszenia  wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.

 

Zarządzenie Nr 42  z dnia  1 kwietnia 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia nr 41/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 kwietnia 2011r.

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Ce biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług  Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 46/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 kwietnia 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 47a z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie nr 48 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie nr 49 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont Mostu na rzece Mrożący w ciągu drogi gminnej nr 121253E”,

 

Zarządzenie nr 50 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zorganizowanie sześciu trzydniowych autokarowych wycieczek dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu „Spełnione Marzenia-kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany numerów porządkowych budynków,

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wypłaty dodatków spisowych dla Członków Biura Spisowego utworzonego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2011r. do 31 sierpnia 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”,

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych na czas oznaczony od 3 miesięcy do 3 lat”,

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 19 maja2011r.  w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „VII Miejski Bieg Eko – Brzeziny,”

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 25.05.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2011 r.,

 

Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie szczegółowego planu Finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 41/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 kwietnia 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia  procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121240E) w Brzezinach – etap II przebudowa ul. Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji

i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok do Zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem garaży i lokali użytkowych na czas oznaczony od 3 miesięcy do 3 lat”,

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia  16 czerwca 2011r.  w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów jednostek samorządu terytorialnego na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany „Zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miasto Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 83  z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 16 czerwca 2011r.  w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2011roku,

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 21czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 88  z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 28 czerwca 2011r. zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 28 czerwca 2011rr. W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury- Muzeum Regionalnego w Brzezinach- za 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 92 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji do pobrania próby do badań laboratoryjnych z roślin znajdujących się na terenie posesji przy ul. Wojska Polskiego 85 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011roku,

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.

 

Zarządzenie Nr 98 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny,

 

 Zarządzenie Nr 103 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – krytej pływalni i stadionu miejskiego,

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok,

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na : „Naprawa nawierzchni jezdni ulicy Dąbrowskiego (nr 121211E) w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 113 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród,

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla

Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 117  z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najem pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum wraz z wyposażeniem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta ,

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 121  z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 122 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 121/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 sierpnia 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru zadania pn. : „Remont Mostu na rzece Mrożycy w ciągu drogi gminnej nr 121253E”, zwanej dalej „komisją”,

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych,

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy,

 

Zarządzenie Nr 127 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia konkursu na najem pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum wraz z wyposażeniem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „ Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w mieście Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu  przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny „ ,

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 133 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 132/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 sierpnia 2011 roku,

 

 

Zarządzenie Nr 133 a  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 134  z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 135 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia konkursu na najem pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum wraz z wyposażeniem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-ksiegowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 137 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wniosków o przyznanie

Świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 141 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r..

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont alejek w Parku Miejskim w Brzezinach na długości 934,25 m2  w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010r.”

 

Zarządzenie Nr 145 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przekazania

najemcy pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych wraz z wyposażeniem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny z przeznaczeniem na prowadzenie żywienia dzieci w Przedszkolach nr 1 i nr 3                   i uczniów w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 146 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”

 

Zarządzenie Nr 147 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2011roku,

 

Zarządzenie Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 151 z dnia 2 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 152 z dnia 2 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 153 z dnia 7 września 2011r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 154 z dnia 8 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 157 z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli finansowej dotyczącej prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasenta,

 

Zarządzenie Nr 159 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Wykonywanie usług na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

Zarządzenie Nr 162 z dnia 19 września 2011r w sprawie powołania formacji obrony cywilnej,

 

Zarządzenie Nr 163 z dnia 19 września 2011r.w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 164 z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 165 z dnia 19 września 2011r.  w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

 

Zarządzenie Nr 166 z dnia 19 września 2011r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji przez Gminę Miasto Brzeziny projektu pod nazwą „Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 167 z dnia 22 września 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont alejek w Parku Miejskim i remont chodnika w ulicy Spacerowej w Brzezinach”

 

Zarządzenie Nr 168 z dnia 22 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 169 z dnia 22 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 170 z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,

 

Zarządzenie Nr 171 z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do prowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC oraz powołania miejskiego zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 172 z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do uchwały Nr XII/89/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 173 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 174 z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 173/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2011r.

 

Zarządzenie Nr 174 a  z dnia 3 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 176 z dnia 4 października 2011r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta,

 

Zarządzanie Nr 175 z dnia  4 października 2011r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Zarządzenie Nr 176 z dnia 4 października 2011r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta

 

Zarządzenie Nr 177 z dnia  4 października 2011r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta,

 

Zarządzenie Nr 179 z dnia 5 października 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 180 z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 181 z dnia 5 października 2011r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok do Zarządzenia Nr 180/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 października 2011r.

 

Zarządzenie Nr 182 z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011-2044,

 

Zarządzenie Nr 183  z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.

 

Zarządzenie Nr 184 z dnia 12 października 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 183/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2011r.

 

Zarządzenie Nr 185 z dnia  17 października 2011r. w sprawie powołania komisji,

 

Zarządzenie Nr 186 z dnia 17 października 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych,

 

Zarządzenie Nr 187 z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminów i powołania  Komisji Konkursów pn. „Nie pal śmieci !” oraz „Jestem przyjacielem Ziemi”,

 

Zarządzenie Nr 188/2011 z dnia 24 października 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 189 z dnia 27 października 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie usług w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości dróg gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 190 z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Uchwały Nr XIII/105/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 191 z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011rok,

Zarządzenie Nr  192 z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 191/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 193 z dnia 28 października 2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz regulaminu jej pracy,

 

Zarządzenie Nr 194 z dnia 28 października 2011r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu oddania działki w dzierżawę,

 

Zarządzenie Nr 195 z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Dostawę fabrycznie nowego urządzenia przeznaczonego do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym”,

 

Zarządzenie Nr 196 z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 197 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2011,

 

Zarządzenie Nr 198 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia na 2011rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 199 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 200 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 199/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  14 listopada 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 201 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w roku 2011,

 

Zarządzenie Nr 202 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 203  z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „Nabór opiekuna oświatowego dla Przedszkola Nr 1 i dla Przedszkola Nr 3 w Brzezinach w ramach projektu „Radosne Przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 204 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 205 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 204/2011 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 21 listopada 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 206 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do odbioru zadania pn.: „Remont alejek w Parku Miejskim w Brzezinach na długości 934,25 m2 w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010r.” ,zwanej dalej „komisją”,

 

Zarządzenie Nr 207 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny  na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 208 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 201/2011 burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 209 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością, współwłasnością lub będących w samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 210 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do uchwały Nr XIV/118/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 211 z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”  na: „ Ochrona, opieka, zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 212 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r.,

 

Zarządzenie Nr 213 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011r. do Zarządzenia Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 grudnia 2011r. ,

 

Zarządzenie Nr 214 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011r.,

 

Zarządzenie Nr 216 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011-2044,

 

Zarządzenie Nr 217 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego,

 

Zarządzenie Nr 218 z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Obsługa prawna organów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Zamawiającego” ,

 

Zarządzenie Nr 219 z dnia 12 grudnia 2011r.  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto  na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 220 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 219/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 221 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 222 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do kontroli,

 

Zarządzenie Nr 223 z dnia 12 grudnia 2011r. powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 224 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 225 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 226 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta  Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 227 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 228 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 229 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 228/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2011 roku,

 

 

Zarządzenie Nr 230 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 kwietnia 2012r.,

 

Zarządzenie Nr 231 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 232 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego  budżetu  Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Uchwały Nr XV/142/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 233 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 234 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 235 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 236 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 235/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2011 roku,

 

Zarządzenie Nr 237 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok,

 

Zarządzenie Nr 238 z dnia 30 grudnia 2011r.  w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 239 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny ,

 

Zarządzenie Nr 240 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów  finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 241 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie planu finansowego budżetu  Gminy Miasto Brzeziny na rok 2012,

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry