Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/burmistrz-miasta/zarzadzenia-burmistrza/2006-rok/2814,2006.html
18.07.2024, 09:51

WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA – 2006r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 12.01.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 19.01.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej

„Komisją przetargowa” na: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 25.01.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 26.01.2006r. w sprawie prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy

społecznej w Brzezinach noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z możliwością dziennego

pobytu od godz. 8-16 w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 31.01.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 01.02.2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 01.02.2006r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej wysokości czynszu w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości budynkowej położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej.

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.02.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej

dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Chryzantem w Brzezinach”.

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 06.02.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta

Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 10.02.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze .

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 15.02.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania

podziału dokumentacji wyborczej na archiwalną i niearchiwalną.

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 20.02.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej

dalej „Komisją przetargową” na :Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach

gminnych w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 20.02.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy

Miasto Brzeziny na rok 2006.

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 20.02.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej

dalej „Komisją przetargową” na: Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny.

Zarządzenie Nr 15 z dnia 20.02.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 24.02.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Wykonywanie konserwacji,

remontów i utrzymywanie zieleni miejskiej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 28.02.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto

Brzeziny na 2006r.,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28.02.2006r. w sprawie zaniechania podwyższania czynszu

najmu w roku 2006r.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 03.03.2006r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów

na oddanie w najem nieruchomości budynkowej położonej w Brzezinach przy

ul. Przechodniej ,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 10.03.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny kontroli do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zamiatanie jezdni ulic na terenie

Miasta” ,

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 10.03.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sasanek w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 14.03.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy

Miasto Brzeziny na 2006r. do uchwały Nr XLII/7/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia

28 lutego 2006r.,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 14.03.2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie

Gminy Miasto Brzeziny na 2006 rok,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 21.03.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Termomodernizację budynku Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy Nr 4 – etap IV,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 21.03.2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie

Gminy Miasto Brzeziny na 2006r.,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 24.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 04.04.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

1.Remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ul. Staszica w Brzezinach.

2.Remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ul. Mickiewicza w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 04.04.2006r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 04.04.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy

Miasto Brzeziny na 2006 rok do uchwały Nr XLIV/11/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia

30 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na rok 2006,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 07.04.2006r.  sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 10.04.2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wykonanie zadania publicznego w zakresie promocji gminy w 2006 roku, przez

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 12.04.2006r. w sprawie odpracowania dnia 3 maja  2006r.

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 19.04.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych”,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 27.04.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych”,

 

Zarządzenie  Nr 36 z dnia 28.04.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zakup z dostawą materiałów

drogowych,

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 28.04.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Projekt budowy kanalizacji deszczowej

i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec”,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2006 rok,

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 08.05.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy

Miasto Brzeziny na 2006r. do uchwały Nr XLV/18/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia

26 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na rok 2006,

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 12.05.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny

Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

Urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 19.05.2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2006 Burmistrza

Miasta Brzeziny z dnia 07.05.2006r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 22.05.2006r w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Rozbudowę parkingu przy Urzędzie Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16”,

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 23.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 23.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem

wolnym od pracy dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 23.05.2006r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę – ul. Słoneczną od

P. Krystyny i Stanisława małż. Kejna,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 23 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych „

 

Zarządzenie Nr 47a z dnia 23 maja 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „ 1/Wykonanie projektu rozbiórki Przedszkola Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja Nr 1,

2/Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy Przedszkola Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja Nr 1”.

 

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2006r. do uchwały Nr XLV/26/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006,

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie sporządzenia „Planu Operacyjnego Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych na ul. Przedwiośnie (strona parzysta),

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę – ul. Słoneczną od Aleksego Ryszarda Krusia i Jadwigi Kruś ,

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2006 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2006 rok,

 

 

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2006r. do uchwały Nr XLVII/33/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2006,

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia  5 lipca 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia  7 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia  7 lipca 2006r. w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze.

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Rekultywację i modernizację składowiska odpadów stałych komunalnych dla miasta Brzeziny – odgazowanie składowiska odpadów stałych komunalnych”,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 12 lipca 2006r.  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania Zespołu ds. Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie Systemu Doskonalenia Katalogu Usług Urzędu Miasta Brzeziny,

Zarządzenie Nr 68a z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych”,

 

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Budowę wyjścia gości z trybun na stadionie BKS w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 28 lipca 2006r.w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : „Zakup i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania „

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony