Urząd Miasta Brzeziny

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2015 ROK.

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że 8 sierpnia 2014 roku upłynął termin składania wniosków do BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO (obywatelskiego) na 2015 rok na realizację projektów inwestycyjnych. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 500 tys. zł. Wpłynęło łącznie 21 wniosków obejmujących 34 projekty. Po wnikliwej analizie złożonych wniosków poniżej publikujemy całą listę projektów, które wpłynęły do Urzędu Miasta w obowiązującym terminie. Lista projektów jest także zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16.

Od 29 sierpnia 2014 roku ze stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny będzie można pobrać kartę do głosowania. Mieszkańcy będą mogli głosować od 1.09.2014 r. do 6.09.2014r. w godzinach od 800 do 1800 poprzez wrzucenie karty bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta. Każdy głosujący może wybrać jeden projekt (stawiając znak „X” w odpowiednim polu z nazwą wybranego projektu) i wskazać go do realizacji.

Prawo głosu mają osoby zameldowane w Brzezinach, które w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia.

Spośród zgłoszonych wniosków zostaną wybrane projekty, które otrzymają największą ilość głosów.

Pierwszeństwo będą miały projekty, które uzyskają najwyższe poparcie społeczne i jednocześnie ich łączna wartość nie przekroczy 500 tys. zł. Wyłonione w ten sposób projekty zostaną ostatecznie zatwierdzone do realizacji w 2015 roku przez Radę Miasta Brzeziny w drodze uchwały.

Wyniki glosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny - www.brzeziny.pl oraz w gazecie BIS.

 

    BURMISTRZ

/ - / MARCIN  PLUTA

 

ZADANIA ZGŁOSZONE 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

 

Lp

Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacunkowy koszt pozytywnie zaopiniowanych projektów*

Uzasadnienie negatywnej opinii

1.

Wybudowanie lub chociaż wyrównanie i utwardzenie drogi w ul. Reymonta w Brzezinach (w granicy zamieszkania)

ul. Reymonta

200.000,00

---------------

2.

Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

100.000,00

---------------

3.

Budowa ciągu pieszego (chodnika) na ul. Południowej

ul. Południowa

120.000,00

---------------

4.

Budowa ciągu pieszego (chodnika) na ul. Św. Anny na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Południowej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego

ul. Św. Anny

150.000,00

---------------

5.

Zakup i montaż 3 szt. progów zwalniających (spowalniaczy) na drodze wewnętrznej (osiedlowej) przy budynkach mieszkalnych mieszczących się adresowo przy ul. Św. Anny 8/12 oraz Św. Anny 2/6

ul. Św. Anny 8/12 i 2/6

 

12.000,00

--------------

6.

Budowa drogi w ul. Żeromskiego na odcinku od nieruchomości nr 34 do ul. Świętej Anny oraz jej rozwidlenia w prawo

ul. Żeromskiego

200.000,00

--------------

7.

Oświetlenie rogu ul. Ogrodowej i Głowackiego w Brzezinach

Róg ul. Ogrodowej                       i Głowackiego

25.000,00

---------------

8.

Budowa ul. Głowackiego od ul. Tulipanowej do ul. Ogrodowej

ul. Głowackiego

100.000,00

----------------

9.

Przebudowa ul. Leśnej

ul. Leśna

 

--------------

Projekt odrzucony - szacunkowa wartość projektu przekroczyła 200 tys. zł

10.

Remont chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Kilińskiego w stronę Szymaniszek)

chodnik przy ul. Wojska Polskiego

-------------

Projekt odrzucony – chodnik należy do drogi wojewódzkiej Nr 704

11.

Próg zwalniający na ul. Mrockiej przy dojeździe do ul. W. Polskiego

ul. Mrocka

------------

Projekt odrzucony - Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydała negatywną opinię w zakresie ustawienia progu zwalniającego – Protokół z dn. 17.09.2013r.

12.

Położenie płyt ażurowych wzdłuż wzniesienia przy ul. Mrockiej

l. Mrocka

50.000,00

------------

13.

Postawienie latarni na odcinku od ul. Berlinga do ul. Kulczyńskiego

od ul. Berlinga do ul. Kilińskiego

25.000,00

------------

14.

Zagospodarowanie pól zieleni między blokami na osiedlu BSM przy ul;. Modrzewskiego bl. 2, 2a, 2b

osiedle BSP przy ul. Modrzewskiego bl. 2, 2a, 2b

---------------

Projekt odrzucony - miasto nie posiada prawa własności do wnioskowanych terenów- realizacja inwestycji należy do zadań Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

15.

Naprawa elewacji kamienicy przy ul. Staszica 8

kamienica ul. Staszica 8

200.000,00

------------

16.

Wielofunkcyjna sala widowiskowa

siedziba Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12

200.000,00

------------

17.

Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw, postawienie ławek, instalacja oświetlenia, stworzenie pasa zieleni)

ul. Przechodnia

150.000,00

Plac zabaw

-----------

18.

Kawiarnia Parkowa

Park Miejski

91.000,00

----------

19.

Zagospodarowanie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Przechodniej

teren przy ul. Przechodniej ograniczony zabudowaniami znajdującymi się w ciągu ulic: Plac Jana Pawła II, Staszica, Mickiewicza, Reformacka, Św. Anny

145.000,00

----------

20.

Utworzenie siłowni „pod chmurką” w Parku Miejskim w Brzezinach**

południowo zachodnia część Parku Miejskiego

89.000,00

-----------

21.

Usunięcie samowoli prywatnego podwórka właściciela z ulicy Łąkowej i przywrócenie jej ciągu od ul. Piłsudskiego do ul. Krasickiego

ul. Łąkowa

-----------

Projekt odrzucony – zadanie bieżące nie objęte procedurą budżetu obywatelskiego

22.

Utwardzenie ulicy Łąkowej asfaltem

ul. Łąkowa

150.000,00

------------

23.

Wykonanie infrastruktury tj. kanalizacji deszczowej, ściekowej i przyłączy wody do picia

Miasto

------------

Projekt odrzucony - wniosek zbyt ogólny

24.

Wycięcie wysokich drzew

Miasto

-----------

Projekt odrzucony  - zadanie bieżące nie objęte procedurą budżetu obywatelskiego

25.

Skasowanie samowoli budowlanej stawów przy ul. Łąkowej i na łąkach

ul. łąkowa

-----------

Projekt odrzucony - zadanie bieżące nie objęte procedurą budżetu obywatelskiego (wymaga zgłoszenia przez zainteresowanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)

26.

Nakazanie wycięcia krzaków, zarośli, starych drzew przy wyjeździe z ul. Łąkowej na ul. Krasickiego i postawienie odpowiedniego znaku drogowego

u. Łąkowa i ul. Krasickiego

 

-----------

Projekt odrzucony - zadanie bieżące nie objęte procedurą budżetu obywatelskiego

27.

Wykonanie ulicy Krasickiego

ul. Krasickiego

-------------

Projekt odrzucony - szacunkowa wartość projektu przekroczyła 200 tys. zł

28.

Oświetlenie parku

Park miejski

-------------

Projekt odrzucony - zadanie będzie realizowane w 2014 roku – jest ogłoszony przetarg

29.

Uruchomienie sieci bezpłatnych punktów z bezprzewodowym, ulicznym dostępem do Internetu

Miasto

-------------

Projekt odrzucony - zadanie bieżące nie objęte procedurą budżetu obywatelskiego. Zadanie jest planowane do realizacji w 2015 roku z inicjatywy Burmistrza w ramach wydatków bieżących.

30.

Budowa ścianki wspinaczkowej na wolnym powietrzu

jeden z „ORLIKÓW” lub teren Centrum Kultury Fizycznej lub Centrum Promocji i Kultury

30.000,00

----------------

31.

Budowa chodnika o dł. ok. 100m wzdłuż bloku przy ul. Żeromskiego oraz chodnika  o dł. ok. 70 m od strony zachodniej bloku

ul. Żeromskiego

60.000,00

------------------

32.

Budowa drogi dojazdowej do bloku o dł. ok. 30 m od strony ul. Fredry wraz z budową miejsc parkingowych na placu o pow. ok. 400m2

ul. Fredry

120.000,00

-----------------

33.

Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego

ul. Żeromskiego

200.000,00

---------------

 

Łączny koszt

 

2.417.000,00

 

Ogółem zgłoszono 34 projekty,  z tego:

pozytywnie zaopiniowano – 22 projekty,

negatywnie zaopiniowano – 12 projektów

 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji  może ulec zmianie po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

** Pozycja 20 obejmuje  dwa zgłoszone projekty

 


Wyniki głosowania na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego)

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacunkowy koszt projektu*

Liczba oddanych głosów

Miejsce

1.

Wybudowanie lub chociaż wyrównanie i utwardzenie drogi w ul. Reymonta w Brzezinach (w granicy zamieszkania)

ul. Reymonta

200.000,00

1

19

2.

Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

100.000,00

657

1

3.

Budowa ciągu pieszego (chodnika) na ul. Południowej

ul. Południowa

120.000,00

14

14

4.

Budowa ciągu pieszego (chodnika) na ul. Św. Anny na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Południowej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego

ul. Św. Anny

150.000,00

34

11

5.

Zakup i montaż 3 szt. progów zwalniających (spowalniaczy) na drodze wewnętrznej (osiedlowej) przy budynkach mieszkalnych mieszczących się adresowo przy ul. Św. Anny 8/12 oraz Św. Anny 2/6

ul. Św. Anny 8/12 i 2/6

12.000,00

52

9

6.

Budowa drogi w ul. Żeromskiego na odcinku od nieruchomości nr 34 do ul. Świętej Anny oraz jej rozwidlenia w prawo

ul. Żeromskiego

200.000,00

156

5

7.

Oświetlenie rogu ul. Ogrodowej i Głowackiego w Brzezinach

Róg ul. Ogrodowej i Głowackiego

25.000,00

62

7

8.

Budowa ul. Głowackiego od ul. Tulipanowej do ul. Ogrodowej

ul. Głowackiego

100.000,00

34

12

9.

Położenie płyt ażurowych wzdłuż wzniesienia przy ul. Mrockiej

ul. Mrocka

50.000,00

2

17

10.

Postawienie latarni na odcinku od ul. Berlinga do ul. Kulczyńskiego

od ul. Berlinga do ul. Kilińskiego

25.000,00

55

8

11.

Naprawa elewacji kamienicy przy ul. Staszica 8

kamienica ul. Staszica 8

200.000,00

204

3

12.

Wielofunkcyjna sala widowiskowa

siedziba Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12

200.000,00

166

4

13.

Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw, postawienie ławek, instalacja oświetlenia, stworzenie pasa zieleni)

ul. Przechodnia

150.000,00

404

2

14.

Kawiarnia Parkowa

Park Miejski

91.000,00

6

15

15.

Zagospodarowanie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Przechodniej

teren przy ul. Przechodniej ograniczony zabudowaniami znajdującymi się w ciągu ulic: Plac Jana Pawła II, Staszica, Mickiewicza, Reformacka, Św. Anny

145.000,00

2

18

16.

Utworzenie siłowni „pod chmurką” w Parku Miejskim w Brzezinach

południowo zachodnia część Parku Miejskiego

89.000,00

35

10

17.

Utwardzenie ulicy Łąkowej asfaltem

ul. Łąkowa

150.000,00

1

20

18.

Budowa ścianki wspinaczkowej na wolnym powietrzu

jeden z „ORLIKÓW” lub teren Centrum Kultury Fizycznej lub Centrum Promocji i Kultury

30.000,00

19

13

19.

Budowa chodnika o dł. ok. 100m wzdłuż bloku przy ul. Żeromskiego oraz chodnika  o dł. ok. 70 m od strony zachodniej bloku

ul. Żeromskiego

60.000,00

116

6

20.

Budowa drogi dojazdowej do bloku o dł. ok. 30 m od strony ul. Fredry wraz z budową miejsc parkingowych na placu o pow. ok. 400m2

ul. Fredry

120.000,00

5

16

21.

Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego

ul. Żeromskiego

200.000,00

1

21

Głosy zakwalifikowane jako ważne (wypełnione zgodnie z instrukcją)

2026

X

Głosy zakwalifikowane jako nieważne (wypełnione niezgodnie z instrukcją)

53

X

Razem wszystkich głosów

2079

X

 

Metadane

Data publikacji : 22.08.2014
Data modyfikacji : 11.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry