Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2017 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2017 r.

Wykonanie za  II kwartał 2017 r.

% wykonania

1.

Dochody

45.401.398,43

22.826.777,99

50,28

 

Bieżące

41.627.907,56

22.678.846,75

54,48

 

Majątkowe

3.773.490,87

147.931,24

3,92

2.

Wydatki ogółem

46.620.868,43

20.785.626,21

44,58

 

w tym:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

40.193.118,55

20.381.780,49

50,71

 

Wydatki majątkowe

6.427.749,88

403.845,72

6,28

3.

Nadwyżka

0,00

2.041.151,78

0,00

4.

Deficyt

-1.219.470,00

0,00

0,00

5.

Przychody ogółem

2.697.674,00

2.412.357,21

89,42

 

w tym:

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

285.316,79

0,00

0,00

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.412.357,21

2.412.357,21

100,00

 

w tym na pokrycie deficytu

934.153,21

0,00

0,00

6.

Rozchody ogółem

1.478.204,00

873.202,00

59,07

 

W tym:

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.478.204,00

873.202,00

59,07

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

   - umorzenie czynszu najmu nieruchomości 2.300,11zł;

   - umorzenie odsetek ustawowych od czynszu najmu nieruchomości 216,47zł;

   - umorzenie zwrotu kosztów utrzymania lokalu 938,91zł;

   - umorzenie odsetek ustawowych od zwrotu kosztów utrzymania lokalu 7,16 zł;

   - umorzenie należności z tytułu zajmowania lokalu 5.765,68zł;

   - umorzenie odsetek od należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego 2.160,31zł.

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 08.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry