Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA 2016 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za IV kwartał 2016 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA 2016 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2016 r.

Wykonanie za   2016 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

43.124.385,58

43.743.152,89

101,43

 

 

Bieżące

42.125.291,05

42.746.711,29

101,48

 

 

Majątkowe

999.094,53

996.441,60

99,73

 

2.

Wydatki ogółem

45.128.293,96

42.519.012,06

94,22

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

40.983.364,23

39.425.486,37

96,20

 

 

Wydatki majątkowe

4.144.929,73

3.093.525,69

74,63

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.224.140,83

0,00

 

4.

Deficyt

-2.003.908,38

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

3.219.600,38

2.403.908,38

74,66

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

815.692,00

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.403.908,38

2.403.908,38

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

1.188.216,38

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.215.692,00

1.215.692,00

100,00

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.215.692,00

1.215.692,00

100,00

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

- umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.191,73 zł;

- umorzenie odsetek za zwłokę od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 612,48 zł.

2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w    Brzezinach – 1.458.000,00 zł

3. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych:

- dotacja otrzymana z Województwa Łódzkiego – 7.979,99 zł

- dotacja otrzymana od Powiatu Brzezińskiego – 22.240,00 zł

4. Kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- 8.744,97 zł

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 09.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry