Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2015 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za 2015 rok.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA 2015 ROK

Lp.

Nazwa

Plan na

2015r.

Wykonanie za   2015 rok

% wykonania

 

1.

Dochody

37.589.900,78

37.229.518,09

99,04 %

 

 

Bieżące

34.607.857,34

34.353.903,41

99,27 %

 

 

majątkowe

2.982.043,44

2.875.614,68

96,43 %

 

2.

Wydatki ogółem

43.520.299,16

39.803.316,09

91,46 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

33.037.456,16

31.703.820,82

95,96 %

 

 

Wydatki majątkowe

10.482.843,00

8.099.495,27

77,26 %

 

3.

Nadwyżka

0,00

0,00

0,00 %

 

4.

Deficyt

-5.930.398,38

-2.573.798,00

43,40 %

 

5.

Przychody ogółem

6.846.090,38

5.893.398,38

86,08 %

 

 

w tym:

0,00

0,00

0,00 %

 

 

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00 %

 

 

Papiery wartościowe

2.452.692,00

1.500.000,00

61,16 %

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

4.393.398,38

4.393.398,38

100,00 %

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

915.692,00

915.692,00

100,00 %

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

915.692,00

915.692,00

100,00 %

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:

-umorzenie z tytułu czynszu najmu nieruchomości: należność główna 15.645,60 zł, odsetki 218,81 zł                  

-umorzenie z tytułu czynszu dzierżawy: należność główna 150.373,50 zł,  odsetki 9.158,85 zł

-umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego: należność główna 1.661,86 zł

-umorzenie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: odsetki  323,54 zł

 

2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w    Brzezinach – 1.458.000,00 zł

 

3. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządów terytorialnych:

- dotacja udzielona Gminie Andrespol – 350.000,00 zł

dotacja udzielona Powiatowi Brzezińskiemu – 80.000,00 zł

 

 

4. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych:

- dotacja otrzymana z Gminy Andrespol – 350.000,00 zł

- dotacja otrzymana od Powiatu Brzezińskiego – 25.452,00 zł

 

5. Kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- 704.603,94 zł

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 04.03.2016
Data modyfikacji : 16.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry