Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA 2014 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za 2014 rok.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA 2014 ROK

Lp.

Nazwa

Plan na

2014r.

Wykonanie za   2014r.

% wykonania

 

1.

Dochody

40.187.450,83

38.775.186,08

96,49 %

 

 

Bieżące

34.530.786,83

34.105.017,52

98,77 %

 

 

majątkowe

5.656.664,00

4.670.168,56

82,56 %

 

2.

Wydatki ogółem

43.759.477,57

37.365.699,93

85,39 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

33.443.922,32

31.284.204,73

93,54 %

 

 

Wydatki majątkowe

10.315.555,25

6.081.495,20

 58,95 %

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.409.486,15

0,00 %

 

4.

Deficyt

-3.572.026,74

0,00

0,00 %

 

5.

Przychody ogółem

5.599.052,02

5.010.437,51

89,49 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

8.614,51

0,00

0,00 %

 

 

Papiery wartościowe

3.088.000,00

2.508.000,00

81,22 %

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.502.437,51

2.502.437,51

100,00 %

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

2.027.025,28

2.026.525,28

99,98 %

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.027.025,28

2.026.525,28

99,98 %

 

 

 

1.   Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:

 -  rozłożenie na raty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów:  4.270,00 zł

 -  umorzenie z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego:  1.661,86 zł;

 -  umorzenie odsetek ustawowych i od stopy redyskonta weksli z tytułu przekształcenia użytkowania   

     wieczystego w prawo własności: 2.695,92 zł.

 

2.  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

      A)  Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w    Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

3.  Dotacje udzielone innym jednostkom samorządów terytorialnych:

A)  dotacja udzielona Gminie Andrespol – kwota 275.000,00 zł;

B)  dotacja udzielona Powiatowi Brzezińskiemu – kwota 7.500,00 zł;

C)  dotacja udzielona dla Miasta Łodzi - kwota 667,25 zł;

D) dotacja udzielona Gminie Nowosolna – kwota 1.954,08 zł.

 

 

4.  Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych:

A)  dotacja otrzymana od Gminy Andrespol – kwota 275.000,00 zł;

B)  dotacja otrzymana od Wojewody Łódzkiego – kwota 1.701.535,49 zł;

C)  dotacja otrzymana od Powiatu Brzezińskiego – kwota 15.120,00 zł;

D)  dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Łódzkiego – kwota 10.000,00 zł.

 

5. Kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 4.742.688,23 zł.

   

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 28.04.2015
Data modyfikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry