Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA 2017 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za 2017 rok.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA 2017 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2017 r.

Wykonanie za   2017 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

47.787.047,89

47.876.316,36

100,19

 

 

Bieżące

43.805.020,55

44.072.600,39

100,61

 

 

Majątkowe

3.982.027,34

3.803.715,97

95,52

 

2.

Wydatki ogółem

49.006.517,89

47.344.696,68

96,61

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

42.185.145,10

40.829.071,71

96,78

 

 

Wydatki majątkowe

6.821.372,79

6.515.624,97

95,52

 

3.

Nadwyżka

0,00

531.619,68

0,00

 

4.

Deficyt

1.219.470,00

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

2.697.674,00

2.412.357,21

89,42

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

285.316,79

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.412.357,21

2.412.357,21

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

934.153,21

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.478.204,00

1.478.204,00

100,00

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.478.204,00

1.478.204,00

100,00

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

- opłata za najem lokalu mieszkalnego - 5.765,68 zł;

- odsetki ustawowe od opłaty za najem lokalu mieszkalnego – 2.160,31 zł;

- opłata z tyt. zwrotu kosztów utrzymania lokalu – 938,91 zł;

- odsetki ustawowe od opłaty z tyt. zwrotu kosztów utrzymania lokalu – 7,16 zł;

- czynszu najmu nieruchomości – 2.300,11 zł;

- odsetki ustawowe od czynszu najmu nieruchomości – 216,47 zł.

 

2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w    Brzezinach – 1.458.000,00 zł

 

3. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych:

- dotacja otrzymana z Powiatu Brzezińskiego – 265.360,00 zł;

- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Łódzkiego – 13.800,00 zł.

 

4. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządów terytorialnych:

-brak

5. Kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych-   851.124,48 zł

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 28.02.2018
Data modyfikacji : 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry