Urząd Miasta Brzeziny

UCHWAŁA NR L/363/2018 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta Brzeziny na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR L/363/2018

RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 28 marca 2018 roku

 

w sprawie podziału  Miasta Brzeziny na okręgi wyborcze

 

            Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130),  art. 419 i art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15, poz. 1089, oraz z 2018r.poz.4, poz.130 i poz.138) oraz załącznika nr 3 do zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin   w województwie łódzkim (Dz. Urz. Woj. Łódź. poz.757) na wniosek Burmistrza Miasta Brzeziny Rada Miasta Brzeziny uchwala się, co następuje:

 

§  1. Dokonuje się podziału Miasta Brzeziny na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w sposób następujący: 

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Brzeziny – ulice: Adama Mickiewicza (od nr 1 do nr 9 włącznie), pl. Jana Pawła II (nr 6 i nr 7), Przechodnia, Henryka Sienkiewicza (nr 1 i nr 3), Stanisława Staszica, św. Anny (od nr 1 do nr 20 włącznie).

1

2

Brzeziny – ulice: 1 Maja, Józefa Piłsudskiego ( od nr 1 do nr 45 włącznie ), Danuty Siedzikówny „Inki”, Spacerowa.

1

3

Brzeziny – ulice: Bartosza Głowackiego ( od nr 1 do nr 3 włącznie), Berka Joselewicza, Janusza Korczaka, Tadeusza  Kościuszki (od nr 1 do nr 10 włącznie), Lasockich, Adama Mickiewicza (od nr 10 do końca), Nadrzeczna,  pl. Jana Pawła II (bez nr  6 i nr 7), Marii Skłodowskiej-Curie (nieparzyste od nr 1 do nr 15 włącznie), Romualda Traugutta.

1

4

Brzeziny – ulice: Cegielniana, Bartosza Głowackiego (nieparzyste od nr 5 do nr 13 włącznie),  Frycza Modrzewskiego, Henryka Sienkiewicza  (nr 2 i od nr 4 do nr 15 włącznie).

1

5

Brzeziny – ulice: Cicha, Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Okrzei, Polna, Henryka Sienkiewicza (od nr 16 do końca), Składowa, Spokojna, Wesoła.

1

6

Brzeziny – ulice: gen. Władysława Andersa , Południowa, Przemysłowa,  Reformacka, Sportowa, św. Anny (od nr 21 do końca ), Wodociągowa,  Zdrowie, Stefana Żeromskiego (od nr 7 do końca).

1

7

Brzeziny – ulice: Aleksandra Fredry, Stanisława Moniuszki, Stefana Żeromskiego (od nr 1 do nr 6b włącznie).

1

8

Brzeziny – ulice: Jarzębinowa, Ignacego Krasickiego, Leśna, Łąkowa, Łódzka ,Małczewska, Józefa Piłsudskiego (od nr 46 do końca), Tadeusza Rejtana, Skośna, Źródlana.

1

9

Brzeziny – ulice: Fryderyka Chopina, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika,  Augustyna Kordeckiego, Tadeusza Kościuszki ( od nr 11 do końca), Ludowa, Elizy Orzeszkowej, Juliusza Słowackiego, Strykowska, Ludwika Waryńskiego ( od nr 1 do nr 12 włącznie ).

1

10

Brzeziny – ulice: Adama Burskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Jana Dekerta, Droga Młyńska, Hugona Kołłątaja, Krakówek, Stanisława Małachowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Nowa, Ignacego Potockiego, Bolesława Prusa, Sejmu Wielkiego, Słoneczna, Sosnowa, Macieja Stryjkowskiego, Ludwika Waryńskiego (od nr 13 do końca).

1

11

Brzeziny – ulice: Brzozowa, Jakuba Jasińskiego, Jana Kilińskiego, Kosmonautów, Kosynierów, Antoniego Józefa Madalińskiego, Malownicza, Mrocka (od nr 1 do nr 15 włącznie),  Orląt Lwowskich, Północna, Racławicka, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie (parzyste od nr 2 do nr 14, od 16 do końca), Szarych Szeregów,  Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Wspólna.

1

12

Brzeziny – ulice: Franciszka Gąsiorka, Bartosza Głowackiego (nieparzyste od nr 31 do końca),  Józefa Hallera, Antoniego Hetmana, Mrocka (od nr 16 do końca), Ogrodowa, Partyzantów, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Porzeczkowa, gen. Władysława Sikorskiego, Słodowa,  Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1

13

Brzeziny – ulice: Bohaterów Warszawy, Bartosza Głowackiego (parzyste od nr 4 do nr 28 włącznie).

1

14

Brzeziny – ulice: Konstytucji 3 Maja, Przedwiośnie (nieparzyste od nr 1 do nr 11 włącznie).

1

15

Brzeziny – ulice: Chryzantem, Daliowa, Bartosza Głowackiego (nieparzyste od nr 15 do nr 29 włącznie, parzyste od nr 30 do końca),

Irysowa, Klonowa, Konwaliowa,  Przedwiośnie (parzyste od nr 2 do końca, nr 13 i nr 15), Różana, Sasanek, Tulipanowa, Zawilcowa.

1

 

§ 2. Podział na okręgi wyborcze z zaznaczeniem na mapie ich granic i numerów określa   załącznik graficzny do uchwały.

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Łodzi.

 

§  5. Na ustalenia Rady Miasta Brzeziny w sprawach okręgów wyborczych wyborcom,   w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego  w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 6.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                     

                                                                                                          Tadeusz Barucki

Metadane

Data publikacji : 30.03.2018
Data modyfikacji : 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry