Urząd Miasta Brzeziny

Postanowienie Marszałka Sejmu Przeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r.

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2015 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZAŁĄCZNIK  KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.

 

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 16 marca 2015 r.

- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2015 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia 2015 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2015 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2015 r.

- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2015 r.

do dnia 26 kwietnia 2015 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2015 r.

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 25 kwietnia 2015 r.

do dnia 8 maja 2015 r.

do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2015 r.

- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2015 r.

- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2015 r.

godz. 700-2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry