Tryb załatwiania spraw

Data publikacji 30.08.2006

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 11.00 do 17.00.
Zapisy w sprawach przyjęć, o których mowa w ust.1, prowadzi sekretariat urzędu.
Interesanci przyjmowani przez burmistrza oraz zastępcę burmistrza są ewidencjonowani w rejestrze przyjęć interesantów prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.
 

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu, chyba, że burmistrz, na wniosek właściwego naczelnika wydziału, określi godziny i dni ich przyjmowania przez pracowników wydziału.

 

Urząd pracuje:

1. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do godz. 16:00;
   we wtorki, od godz. 8:00 do godz. 17:00 z tym, że:
        - Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy wydziałów,   od godz. 9:00 do godz. 17:00,
        - pozostali pracownicy od godz. 8:00 do godz. 16:00;
 2. Od poniedziałku do niedzieli w systemie jednozmianowym w godz. 8:00 – 16:00 - dla  strażników Straży Miejskiej, według odrębnego miesięcznego harmonogramu przedkładanego Burmistrzowi, z zachowaniem norm czasu pracy określonych w § 27ust. 2 Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny.
 3. Dla kierownika USC i zastępcy kierownika USC i zastępcy kierownika USC, w tygodniu gdy dzień wolny od pracy jest dniem roboczym, pracownik w zamian otrzymuje inny dzień wolny, w tygodniu poprzedzajacym lub nastepującym dzień pracy, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału.

 

 

 

Data publikacji 30.08.2006

Data modyfikacji 18.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 2422 wizyt