Statut

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.07.2007

Statut Gminy Miasto Brzeziny

Uchwała Nr VI / 25 / 2011
Rady Miasta Brzeziny

z dnia 31 marca 2011 r.

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust.2 pkt.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.12 i Nr 181,poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230) Rada Miasta Brzeziny uchwala , co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/26/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwał :Nr XVI/1/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2004 , Nr XLII/9/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2006r. i Nr XXXVII/46/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2003r. Nr 28, poz.301, z 2004r. Nr 53, poz.491, z 2006r. Nr 123 , poz. 983, z 2009r. Nr 189, poz. 1735) wprowadza się następujące zmiany: 

1)W § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14.1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) Rewizyjną, 

2) Rozwoju Gospodarczego, 

3) Spraw Społecznych, 

4) Edukacji, Kultury i Sportu, 

5) Finansowo – Budżetową .” 

 

 

 

2)W § 16 wyrazy „Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony wiceprzewodniczący w szczególności:” zastępuje się wyrazami „Przewodniczący lub z jego upoważnienia albo nieobecności wiceprzewodniczący w szczególności:” 

3)W § 23 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

„§ 23.1. Sesje przygotowuje przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.”. 

 

4)W § 31 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

„§ 31.1 Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.”. 

 

5)W § 36 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36.5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce przewodniczącego i radnego składającego interpelację.”. 

 

6)W § 51 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 51.1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisja, burmistrz oraz grupa co najmniej 100 mieszkańców miasta Brzeziny posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.”. 

 

7)W § 51 dodaje się : 

a) ust.5 o brzmieniu : 

„ § 51.5. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje z wyjątkiem uchwał w sprawie zajęcia stanowiska o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć uchwałę bez opinii komisji.”. 

b) ust.6 o brzmieniu: 

„ § 51.6.Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców powinien spełniać wymogi formalne określone w ust.2, a nadto powinien zawierać: 

1) listę co najmniej 100 mieszkańców popierających przedkładany projekt, która winna zawierać imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis każdego z projektodawców oraz informację o projekcie uchwały, której podpisy na liście dotyczą, 

2) wskazanie osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów i prezentowania projektu uchwały.”. 

c) ust.7 o brzmieniu: 

„§ 51.7. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców do burmistrza w celu: 

1) przeprowadzenia weryfikacji listy, o której mowa w ust.6 pkt.1 pod kątem zgodności z rejestrem wyborców, 

2) poddania projektu uchwały analizie prawnej. 

d) ust.8 o brzmieniu: 

„§ 51.8. Jeżeli weryfikacja listy, o której mowa w ust.6 pkt.1 lub analiza prawna projektu uchwały zgłoszonego przez grupę co najmniej 100 mieszkańców miasta Brzeziny wykaże, że projekt uchwały jest niezgodny z prawem lub przedmiot regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady, przewodniczący Rady nie nadaje biegu takiemu projektowi, o czym informuje niezwłocznie osobę upoważnioną przez projektodawców do kontaktów i prezentowania projektu uchwały.”. 

 

8)W § 56 dodaje się ust.5 o brzmieniu: 

„§ 56.5. Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania jawnego w formie imiennej. Głosowanie przeprowadza się w ten sposób, że przewodniczący lub wyznaczony przez niego radny odczytuje nazwiska radnych z listy i kolejno wyczytywani radni głosują ustnie, po czym przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania.”. 

 

9)W § 66 dodaje się ust.3. o brzmieniu: 

„§ 66.3. Każda z komisji stałych Rady jest zobowiązana do odbycia przynajmniej jednego samodzielnego posiedzenia w okresie pomiędzy sesjami Rady.”. 

 

10)Po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu: 

„§ 68a.1.Skargi kierowane do Rady na działalność burmistrza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej są przesyłane przez przewodniczącego Rady do właściwej komisji. 

 

2.Jeżeli komisja uzna, że skarga nie może być rozpatrzona w terminie miesiąca od jej złożenia, przedkłada Radzie stosowną informacje wraz z wnioskiem o wyznaczenie dłuższego terminu. O wyznaczeniu dłuższego terminu przewodniczący Rady informuje skarżącego. 

3. Komisja po przeanalizowaniu skargi , a gdy zaistnieje taka konieczność – po przeprowadzeniu kontroli, przedstawia sprawozdanie Radzie wraz z projektem uchwały. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie skarżącemu. 

 

11)§ 69otrzymuje brzmienie: 

„§ 69.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności”. 

 

12)§ 108 otrzymuje brzmienie: 

„§ 108. Nawiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem Miasta następuje z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu .” 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BRZEZINY

Zbigniew Bączyński

 

Uchwała Nr XXXVII/ 46 /09

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 21 maja 2009r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Miasto Brzeziny

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust.2 pkt.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.12 i Nr 181,poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i  Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Miasta Brzeziny uchwala , co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącym załącznik do uchwały Nr  III/26/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwał :Nr XVI/1/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2004 i Nr  XLII/9/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2003r. Nr 28, poz.301, z 2004r. Nr 53, poz.491, z 2006r. Nr 123 , poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 5a. ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ § 5a.3.Odznaka używana jest przez przewodniczącego podczas:

a)      uroczystych sesji Rady,

b)      uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych oraz w innych szczególnie ważnych wydarzeń mających miejsce w Mieście”

2)      uchyla się  § 12 ust.2,

3)      użyte w § 41 ust.1 pkt.7 słowo „ustawy”  zastępuje się wyrazem „uchwały”

4)      §  43. ust.1  otrzymuje brzmienie:

„§ 43.1.Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika Miasta nie może być  podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie”,

5)      § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48.W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji do chwili przyjęcia protokółu radni  i burmistrz mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada.”

6)      w §104 ust.2 skreśla się wyrazy:

a)      w pkt.1 „z dnia 22 stycznia 1998r.”,

b)      w pkt.2 i 4” z dnia 29 sierpnia 1997r.”,

c)      w pkt.5 „ z dnia 29 listopada 1990r.”

7)      § 108 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 108 .1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania są osoby zajmujące następujące stanowiska w Urzędzie Miasta: naczelnik wydziału, radca prawny oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.”.

 

§ 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zbigniew Bączyński

 

 

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 189
- Pozycja: 1735
- Data ogłoszenia: 4 lipca 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/189/1735

 

 

   Uchwała Nr XLII/ 9/ 06
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.

 

    

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 156, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i  Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128),  Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

 

§1. W Statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącym załącznik  do uchwały Nr III/ 26/ 02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny ze zmianą wynikającą z uchwały XVI/1 /04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny  (Dz. Urz.  Woj. Łódz. z 2003r. Nr 28, poz. 301, z 2004 r. Nr 53, poz. 491) wprowadza się następującą zmianę: dodaje się w § 5a  w brzmieniu:

„§5a.1.Insygniami władz samorządowych Miasta jest Odznaka Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny z wizerunkiem herbu z umieszczoną u dołu płytką formatu podłużnego z napisem „Przewodniczący Rady Miasta” zawieszoną na łańcuchu.

2.Wzór Odznaki Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny stanowi załącznik nr 6 do statutu.

3.Zasady używania insygniów określa odrębna uchwała ”.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BRZEZINY 

mgr Andrzej Kurczewski
  

Uchwała Nr XVI/1 /04
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 11 ust 2 dekretu z dnia 7 grudnia 1955r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych ( Dz. U. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. Nr 7, poz. 43, z 1957 r. Nr 10, poz. 42, z 1980r. Nr 7, poz. 18,z 1985r. Nr 23, poz. 100,  z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34, poz. 199 i z 1998 r Nr 162, poz. 1126)  Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

 

 

§1. W Statucie Gminy Miasto Brzeziny stanowiącego załącznik  do uchwały Nr III/ 26/ 03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003r. Nr 28, poz. 301) wprowadza się następującą zmianę

w § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„Pieczęcią urzędową jest pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu miasta  pośrodku”.

 

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BRZEZINY 

Andrzej Kurczewski

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr III/ 26/ 02

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt  1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 ) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Statut Gminy Miasto Brzeziny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IX/36/99 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Brzeziny ze zmianami wynikającymi z uchwał Rady Miasta Brzeziny Nr XXIII/63/2000 z dnia 24 października 2000r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny, Nr XXIX/21/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny oraz uchwały Nr XXXIII/43/2001z dnia 29 sierpnia 2001r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 104, poz. 1202, z 2000 r. Nr 129, poz.741, z 2001r. Nr 99, poz. 1035 i Nr 203, poz.2939).

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny

 

Andrzej Kurczewski

Data publikacji 09.07.2007

Data modyfikacji 08.11.2017
Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1676 wizyt