Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XXVI sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                Grzegorz Maślanko

 

 

Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIV oraz XXV sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 6.    Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 9. Informacja o stanie bezrobocia za 2019r. i działaniach, które będą podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2020r.
 10. Sprawozdanie z działalności MOPS Brzeziny za 2019r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2019r.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020" w odniesieniu do 2019r.
 14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019r.
 16. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg.
 17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023,
 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,
 4. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2),
 5. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny,
 6. zmiany uchwały Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą  w Brzezinach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 470/5, 472/4, 470/6, 472/6,
 8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2463/27, położonej w Brzezinach przy ul. Kosmonautów,
 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny”,
 10. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 11. zmiany Statutu Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach,
 12. rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Ludowej w Brzezinach na działanie Burmistrza Miasta Brzeziny.

  18. Wolne wnioski i sprawy różne.

  19. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2020
Data modyfikacji : 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry