Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
                           
dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Remont ciągu pieszego w ul. Św. Anny  w Brzezinach.


Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 92.000,00zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 172.200,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych)


Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 92.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry