Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KULCZYŃSKIEGO 9


Numer ogłoszenia: 257613 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach , ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 46 875 26 57, faks 46 875 26 46.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckfbrzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KULCZYŃSKIEGO 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KULCZYŃSKIEGO 9. 2.Usługa zawiera prowadzenie zajęć: 1)ze zorganizowanymi grupami szkolnymi i innymi grupami zorganizowanymi, 2)z grupami komercyjnymi tworzonymi przez Zleceniodawcę, 3)z klientami komercyjnymi, indywidualnie uzgadnianych przez Wykonawcę. 3.Usługa zawiera prowadzenie zajęć w następującym zakresie: 1)nauki i doskonalenia pływania z klientami grupowymi i indywidualnymi, 2)zajęć ruchowych w wodzie z niemowlętami i dziećmi do 5 roku życia, 3)zajęć ruchowych w formie wodnego aerobiku, 4)zajęć zapoznania z nurkowaniem. 4. Ilość przewidywanych jednostek instruktorskich do przeprowadzenia w okresie od 07.01.2015r. do 23.12.2015r. szacuje się na: 1) do4800 jednostek instruktorskich trwających 45 min.w zakresie nauki i doskonalenia pływania z klientami grupowymi i indywidualnymi, w tym: - od stycznia do czerwca około 2300 jednostek, - od lipca do sierpnia około 300 jednostek, - od września do grudnia około 2200 jednostek, 2) do480jednostek instruktorskich trwających 30 min. w zakresie zajęć ruchowych w wodzie z niemowlętami i dziećmi do 5 roku życia, w tym: - od stycznia do czerwca około 280 jednostek, - od września do grudnia około 200 jednostek, 3)do 120 jednostek instruktorskich trwających 45 min.w zakresie zajęć ruchowych w formie wodnego aerobiku w tym, - od stycznia do czerwca około 70 jednostek, - od września do grudnia około 50 jednostek, 4)do 50jednostek instruktorskich trwających 60 min. w zakresie zajęć zapoznania z nurkowaniem w okresie wykonywania usługi. Są to wszystkie jednostki instruktorskie z zakresu zajęć ruchowych w wodzie wykonywanych na krytej pływalni CKF w Brzezinach oszacowane na podstawie ilości od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku. 4. Świadczenie usługi będzie odbywać się zgodnie z regulaminami krytej pływalni zawartymi w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do SIWZ oraz procedurą ewidencji w systemie kasowym ESOK zawartą załączniku nr 9 do SWIZ.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia zapewnić własny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania usługi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek 1 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. co najmniej 8 trenerami lub instruktorami pływania oraz co najmniej 1 instruktorem nurkowania,(którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), z których przynajmniej : - 5 osób posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i uprawnienia trenera lub instruktora dyscypliny sportu w pływaniu, - 1 osoba posiada uprawnienia instruktora wodnego aerobiku, - 1 osoba posiada certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach lub szkoleniach dokształcających z zakresu prowadzenia zajęć z niemowlętami i dziećmi do 5 roku życia. W celu potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWIZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Ilość instruktorów obsługujących przedmiot zamówienia posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne przekraczająca warunek zawarty w SIWZ - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4.Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6.W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckfbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury Fizycznej, 95-060 Brzeziny ul. Kulczyńskiego 9, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury Fizycznej, 95-060 Brzeziny ul. Kulczyńskiego 9, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2014
Data modyfikacji : 02.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry