Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup z dostawą materiałów oraz sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start.

Brzeziny: Zakup z dostawą materiałów oraz sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start.
Numer ogłoszenia: 253711 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny , ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8742224, faks 046 8742793.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą materiałów oraz sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II. Zadanie Nr 1: Zakup z dostawą materiałów niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start. Zgodnie z wykazem. 1.Wymagania dotyczące artykułów i materiałów eksploatacyjnych: 1) Wykonawca musi zagwarantować, że wszystkie dostarczone artykuły i materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalnie fabrycznie opakowane, w sposób chroniący wyrób przed uszkodzeniem w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające, będą posiadać na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu. 2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości, zapewnia kompatybilność pracy z urządzeniem Zamawiającego, oraz bezpieczeństwo. 3) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 4) Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych odbiega od wymagań producenta urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (email, fax, telefonicznie). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń, gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania tonera dostarczonego przez Wykonawcę. Podstawą żądania przez Zamawiającego naprawy uszkodzonego urządzenia będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta w ciągu 4 dni od dnia zgłoszenia (faxem, e-mailem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą i ekspertyzą ponosi Wykonawca. 6) Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą posiadać minimum 24 miesięczny termin gwarancji, liczony od dnia dostawy. 7) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne pod warunkiem, że produkty równoważne będą posiadały identyczne lub lepsze parametry wskazane przez producenta urządzeń. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne również nieregenerowane , nierefabrykowane, nie wchodzące (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów. 8) Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 2.Wymagania dodatkowe 1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia następującej treści (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ): Oświadczam, że zawarte w ofercie materiały eksploatacyjne zamienne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą w pełni kompatybilne. W razie awarii urządzenia z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia wszelkich szkód z tym związanych. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z: 1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym m.in. koszty dostawy); 2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. II. Zadanie Nr 2: Zakup z dostawą sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start. 1. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem - 6 szt. 2. RZUTNIK - 6 szt. 3. Odtwarzacz CD - 3 szt. Wymagania ogólne : 1) Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2) Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, I kategorii (nieużywane), wyprodukowane najpóźniej na 9 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, wykonane w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno - użytkowe. Całość dostawy będzie posiadała wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, gwarancje, licencje oraz nośniki instalacyjne dostarczone w formie papierowej lub elektrycznej (na płycie CD/DVD) najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 3) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania). 4) Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Warunki gwarancji 1) Na cały dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja na okres minimum 24 miesięcy liczona jest od dnia podpisania protokółu odbioru ilościowo - jakościowego, 2) Wymaga się, by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć jednego dnia roboczego, 3) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej (przez całą dobę), 4) W przypadku sprzętu, którego nie można naprawić na miejscu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy sprzętu o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż naprawiany. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z: 1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym m.in. koszty dostawy); 2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. UWAGA W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje wymogi przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania lub równoważny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.62.00-4, 32.31.00.00-9, 30.19.76.44-2, 22.81.60.00-3, 44.81.00.00-1, 30.19.21.30-1, 30.19.70.00-6, 30.12.51.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pok. 303, III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn: Pewny start współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim nr UDA-POKL.09.01.02-10-081/13-00 z dnia 29.10.2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup z dostawą materiałów niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: Zakup z dostawą materiałów niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start. Zgodnie z wykazem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 22.81.60.00-3, 44.81.00.00-1, 30.19.21.30-1, 30.19.70.00-6, 30.12.51.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup z dostawą sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2: Zakup z dostawą sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start. 1. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem - 6 szt. 2. RZUTNIK - 6 szt. 3. Odtwarzacz CD - 3 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.62.00-4, 32.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

Metadane

Data publikacji : 08.12.2014
Data modyfikacji : 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Korbień
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry