Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona, opieka, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta Brzeziny

Brzeziny: OCHRONA, OPIEKA, ZABEZPIECZANIE MIEJSC DO PRZETRZYMYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY
Numer ogłoszenia: 396412 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny , ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8742224, faks 046 8742793.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA, OPIEKA, ZABEZPIECZANIE MIEJSC DO PRZETRZYMYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: OCHRONA, OPIEKA, ZABEZPIECZANIE MIEJSC DO PRZETRZYMYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług polegających na: 1) wyłapaniu w czasie 10 godzin od przyjęcia telefonicznego zlecenia, zwierzęcia bezdomnego z terenu miasta Brzeziny wraz z jego transportem do schroniska, 2) prowadzeniu ewidencji i znakowaniu wyłapanych zwierząt, 3) szukaniu chętnych i oddawaniu zwierząt do adopcji, 4) spisywaniu umów z osobami adoptującymi, 5) bezzwłocznym informowaniu Zleceniodawcy o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego uśmierceniu, 6) sprawowaniu całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, 7) sprawowaniu opieki weterynaryjnej polegającej na: a) 14-dniowej kwarantannie, b) odpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) uśmierceniu zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby, 3. Wykonawca wskaże w ofercie: 1) urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, ani zadawania cierpień wyłapywanym zwierzętom; 2) środki do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w Ustawie o ochronie zwierząt; 3) zgodę na przejęcia zwierząt, wyłapanych z terenu Miasta Brzeziny przebywających w hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi i dalszej opieki nad nimi zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Liczba szacunkowa zwierząt do przejęcia podana jest w zał. 8 do SIWZ. Stan ten może ulec zmianie na dzień zawarcia umowy. 4. W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt mają zastosowanie w szczególności przepisy: 1) Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), 3) Uchwała Nr XI/53/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami. (Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2003 r., Nr 285 poz. 2480). 4) Uchwała NR XIV /139 / 2011 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. (Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2011 r., Nr 411, poz. 4691).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się załączenia: aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz.U. 2013 r., poz.1399 z póź. zm.), - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się załączenia: Wykazu urządzeń i środków używanych przy wyłapywaniu zwierząt, które nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia, ani zadawania cierpień wyłapywanym zwierzętom. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz wskazującego na posiadanie co najmniej jednego środka transportu do przewozu zwierząt spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) i posiadają decyzję powiatowego lekarz weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 a do SIWZ. Wykonawca załącza także odpowiednią decyzje powiatowego lekarza weterynarii o której mowa powyżej. Ponadto Wykonawca dołączy Decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzające spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - wskaźnik adopcji zwierząt - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pok. 303, III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Data wytworzenia : 02.12.2014
Data publikacji : 03.12.2014
Data modyfikacji : 02.07.2015
Obowiązuje od : 02.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry