Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959 w ramach zadania inwestycyjnego.

Brzeziny: Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1.
Numer ogłoszenia: 233588 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach , ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 46 875 26 57, faks 46 875 26 46.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckfbrzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1. Zamówienie będzie wykonywane w trzech etapach. Zakres Etapu I: Wykonanie prac ziemnych w tym niezbędnego drenażu oraz przygotowanie fundamentów i rdzeni dla celów wykonania głównej konstrukcji obiektu. Przebudowa poziomu piwnic w zakresie pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 zgodnie z projektem, wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych w piwnicy dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu. Zakres Etapu II: Wykonanie prac w zakresie realizacji konstrukcji budynku i kompletnego stanu surowego zamkniętego całego budynku, niezbędne roboty wykończeniowe zewnętrzne. Zakres Etapu III: Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich branż budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 w obrębie piwnic oraz od nr 2.1 do 2.17 zgodnie z projektem. Wykonanie robót zewnętrznych w zakresie niezależnych podjazdów, schodów i pochylni oraz dopełnienie procedur odbiorowych budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Kolejność wykonywanych robót: Etap I - Po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy Wykonawca będzie miał udostępniony obiekt wraz z otoczeniem, prace w zakresie ujętym w etapie I winny zostać wykonane do dnia 1 września 2014r. Etap II - Po odbiorze Etapu I Wykonawca może przystąpić do realizacji prac konstrukcyjnych i prac związanych z wykończeniem zewnętrznym budynku. Prace w zakresie ujętym w etapie II winny zostać wykonane do dnia6 października 2014r. Etap III - Po odbiorze Etapu II Wykonawca może przystąpić do realizacji wykończeniowych w obrębie parteru oraz robót zewnętrznych przewidzianych w etapie III. Prace w zakresie ujętym w etapie III winny zostać wykonane do dnia10 listopada 2014r a procedury odbiorowe budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny być zakończone do dnia 24 listopada 2014 r. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zposiadaną przez Zamawiającego: a) dokumentacją projektową ( załącznik Nr 8 do SIWZ), b) dokumentacją wykonawczą oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 9 do SIWZ), c) pozwoleniem na budowę z dnia 12 grudnia 2013 r. i z dnia 14 stycznia 2014 r. ( załączniki Nr 10 i 10 a do SIWZ), d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, f) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: a) dokonanie w imieniu Zamawiającego czynności wymaganych prawem, niezbędnych do użytkowania obiektu; b) umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych; c) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót; d) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu; e) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta; f) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; g) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; h) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i) przedstawienia w ramach oferty szczegółowego harmonogramu prac zawierającego wykaz ich przebiegu z określeniem planowanych terminów ich zakończenia dlakażdego z etapów ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 4. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarze robót występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 5. Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz 60 miesięcznej rękojmi (wg art. 558§ 1kc.). Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar robót ma charakter pomocniczy (dotyczy całego budynku) i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. 7. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu możliwa jest w dniach od 14.07.2014 r do 25.07.2014 r w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Danielem Nawrockim tel. (46) 875 26 57 lub tel. kom. 508 171 298. 8. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 9. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń (własnych w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 10. W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty, o których mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca. 11. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót - zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa. 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu. 15. Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót. 16. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.26.27.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną inwestycję polegającą na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy (nadbudowy) budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku nie mniejsza niż 400m2, o wartości co najmniej 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto, Na potwierdzenie powyższego warunku wymaga się przedłożenia wykazu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik Nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 2 Wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno - budowlanej, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; wraz z załączeniem oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego(zgodnie z załącznikiem Nr 5do SIWZ). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zaoferowane wynagrodzenie ryczałtowe ogółem brutto od jednego i wszystkich zdarzeń. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od jednego i wszystkich zdarzeń. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik Nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca dołącza do oferty: Szczegółowy harmonogram prac z określeniem planowanych terminów ich zakończenia dla każdego z etapów o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy, co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy, co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckfbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Kulczyńskiego 9, pokój dyrektora.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Kulczyńskiego 9, pokój dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Data publikacji : 11.07.2014
Data modyfikacji : 11.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry