Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach

Brzeziny: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w BrzezinachNumer ogłoszenia: 232132 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego , ul. Henryka Sienkiewicza 17, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 46 874 23 72, faks 46 874 23 72.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2brzeziny.edupage.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 2572/2, obręb geodezyjny nr 8 miasta Brzeziny. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o powierzchni ok. 500 m2, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Zgodnie z założeniami programu szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. Teren przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest jako zielony plac przyszkolny. 2.W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności: 1) wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót: a)Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:-projekt budowlany, wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),-przedmiar robót budowlanych - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD).,-kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD), 2)wykonać roboty budowlane, 3)wykonać dostawę i montaż urządzeń (wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają sprawdzeniu po dostarczeniu na budowę, a przed wbudowaniem akceptacji Zamawiającego), 4)uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania, 5)przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania i konserwacji urządzeń, 6)wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 7)zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129), b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 4. Informacje dodatkowe: 1) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, 2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii bądź decyzji administracyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia. 3) Opis przedmiotu zamówienia stanowi w ramach niniejszego zamówienia Program Funkcjonalno - Użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ; 4) Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 6) Wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 7) Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi grupy norm PN-EN 1176. 8) Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placu zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną. 10) Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz 60 miesięcznej rękojmi (wg. art. 558 § 1 kc.) licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12) Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót - zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa. 13) Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu. 14) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót. 15. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji przetargowej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 6. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 37.53.52.00-9, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 55.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie inwestycję polegającą na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie budowy placów zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe o wartości co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto dla każdej z inwestycji. Na potwierdzenie powyższego warunku wymaga się przedłożenia wykazu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek 2 Wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno-budowlanej, wraz z załączeniem oświadczenia, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik Nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zaoferowane wynagrodzenie ryczałtowe ogółem brutto od jednego i wszystkich zdarzeń. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od jednegoi wszystkich zdarzeń. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik Nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Wymagane jest dołączenie do oferty certyfikatów zgodności z normami PN-EN 1176 dla każdego z urządzeń oraz kart katalogowych urządzeń, zawierające wizualizację proponowanego elementu placu zabaw oraz wyczerpujący opis techniczny, potwierdzający wymogi Zamawiającego w zakresie jego dostawy, w szczególności materiały, sposób montażu, wymiary.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) opóźnienia (z winy organów uzgadniających) w uzyskiwaniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wykonaniaprzedmiotu zamówienia, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp2brzeziny.edupage.orgSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17, sekretariat, parter.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17, sekretariat, parter.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Metadane

Data publikacji : 11.07.2014
Data modyfikacji : 03.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry