Otwarte

Data publikacji 20.07.2018

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja

o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

           

dot. „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia” – Etap II.

 

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie m. in.:

-  robót wewnętrznych wykończeniowych,

- instalacji wentylacji,

- schodów zewnętrznych z poręczami i podjazdem,

- chodnika,

- odwodnienia terenu,

oraz zakup wyposażenia.

 

  1. Szacunkowa wartość zamówienia.
    Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę:  394.589,92 zł netto (bez podatku VAT).

 

  1. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

Spółdzielnia Socjalna Communal Service, 95-060 Brzeziny ul. Henryka Sienkiewicza 10/12

 

  1. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

 

Podstawa prawna: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

 

Uzasadnienie:

Spółdzielnia Socjalna Communal Service została założona przez dwie osoby prawne: Gminę Rogów i Miasto Brzeziny.  Spółdzielnia jest wyłącznie własnością podmiotów publicznych, zatem nie posiada udziału kapitału prywatnego.

Spółdzielnia Socjalna wykonuje zadania własne Miasta Brzeziny, powierzone jej uchwałą Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29  czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych  Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej.

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp statuuje tzw. in-house wertykalny. Przesłanki zastosowania instytucji in-house mają charakter podmiotowy, krąg zamawiających został ograniczony jedynie do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp. Zakresem podmiotowym przepisu objęte są zatem wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, "podmioty prawa publicznego" (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz związki tych podmiotów. Ponadto zamówienia, które mogą zostać udzielone w ramach instytucji in-house nie są ograniczone przedmiotowo, oznacza to tym samym, że jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, zamawiający może zlecić w tym trybie wykonanie każdej usługi, roboty budowlanej czy dostawy. Zamawiający taki może na podstawie tego przepisu udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli tylko udziela go osobie prawnej, w szczególny sposób od niego zależnej. Tym samym z instytucji in-house mogą korzystać (po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek) zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają zamówień swoim spółkom komunalnym (ale w formie umowy), ale także np. organy władzy publicznej utworzonym przez siebie jednostkom - opinia prawna przygotowana przez  Urząd Zamówień Publicznych „Współpraca publiczno – publiczna w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych” (opublikowana dnia 02.06.2017r.):

 

Wykonawca spełnia łącznie wszystkie przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

W związku z powyższym zaistniała  przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.

 

  1. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

 

Planowany czas trwania umowy i jednocześnie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 24.09.2018r.

 

  1.  Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Załączniki

Data publikacji 20.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Statystyka strony: 355 wizyt