Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/9823,Zarzadzenie-Nr-1502017-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-19-wrzesnia-2017-roku.html
2020-08-09, 19:50

Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573) oraz uchwały Nr LVI/78/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 297 poz. 2471) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbywać się będą od 29 września  2017 r. do 15 października 2017 r.

§ 3. W ramach konsultacji 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 128 (pokój radnych) w Urzędzie Miasta Brzeziny odbędzie się protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia, oraz zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Brzeziny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w terminie nie krótszym, niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 19.09.2017
Data publikacji : 19.09.2017
Data modyfikacji : 21.09.2017
Obowiązuje od : 19.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Wadowiec
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony