Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176, poz. 1170 i poz. 1171 oraz z 2017 r. poz. 1051), uchwały Nr XXXIII/223/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 192) oraz Zarządzenia Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017 r. – w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny zarządza, co następuje:

§ 1. Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w roku 2017 podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu  z dnia 12 lipca 2017 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2017 w rozdziale 92605 – Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarzadzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 12.07.2017
Data publikacji : 17.07.2017
Obowiązuje od : 12.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry