Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, oz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573), uchwały Nr XXXI/197/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz Zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017 r. – w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zarządza, co następuje:

§ 1. Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na realizację zadań publicznych wybranych w drugim otwartym konkursie ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 12 lipca 2017 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2017 w dziale 921 i rozdziale 92195 - Dotacja na upowszechnianie kultury.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarzadzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane

Data wytworzenia : 12.07.2017
Data publikacji : 17.07.2017
Obowiązuje od : 12.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry