Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/obwodnica-miasta-brzezi/8152,Obwieszczenie-o-zawieszeniu-postepowania.html
2020-08-09, 19:48

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Brzeziny, dnia 19 kwietnia  2016 roku

RI.6220.6.21.2015.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353), Burmistrz Miasta Brzeziny

zawiadamia

strony postepowania, że po rozpoznaniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2016 roku (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2016r.) postanowił  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”,  do czasu uzupełnienia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stanowi załącznik do niniejszego Obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie :

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów,

-  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

Proszę o powiadomienie mieszkańców sołectw.

Metadane

Data publikacji : 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony