Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii PPIS w Łodzi

Brzeziny, dnia 25 stycznia 2016 roku

RI.6220.6.16.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Miasta Brzeziny

zawiadamia

strony postepowania, że w dniu 21 stycznia  2016 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Brzeziny opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (znak:PPIS-Ł-ZNS-440/10/2012/2015/2016 14 993/15 z dnia 18.01.2016r.), dotycząca oceny realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72” pod względem higienicznym i zdrowotnym.  Opinia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl.

W załączeniu kopia opinii wydanej przez PPIS w Łodzi. 

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie :

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów,

-  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

Proszę o powiadomienie mieszkańców sołectw.

Metadane

Data publikacji : 25.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry