Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/obwodnica-miasta-brzezi/7867,Obwieszczenie-o-umieszczeniu-protokolu-z-rozprawy-administracyjnej.html
2020-08-09, 19:55

Obwieszczenie o umieszczeniu protokołu z rozprawy administracyjnej

Brzeziny, dnia 21 stycznia 2016 roku

RI.6220.6.14.2015

Poprzedni znak sprawy: SGPN.6220.4.2015.KS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Zawiadamia

 

strony postepowania, że w dniu 21 stycznia 2016 r. na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl, zamieszczono protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

 

 

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie :

 

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów,

-  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 21.01.2016
Data modyfikacji : 21.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony