Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym


Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z zarządzeniem Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 sierpnia 2017 r.


Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza


przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1220/1 o pow. 353 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00012156/8. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 27.000,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 8 listopada 2017 r. włącznie. 
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 8-1 KS o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi komunikacyjnej.
Z uwagi na parametry techniczne działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości  w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 1171, 1219, 1220/2 i 1224.
W przetargu na sprzedaż działki nr 1220/1 mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 1171, 1219, 1220/2 i 1224, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 8 listopada 2017 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1220/1, położonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej”. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 10 listopada 2017 r.
Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 05.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry