Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XXXVII/248/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 m. Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160 o łącznej pow. 10,0512 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00032723/0. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Wojska Polskiego. Sieć wodociągowa - ok. 300 m. od granic nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza – 4.950.000,00 zł, wadium – 500.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu r.  8 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010,  w terminie do 1 sierpnia 2017 r. włącznie.  

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 1061 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższe działki leżą  głównie w obszarze oznaczonym symbolem – 3-1 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa; tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – z energii promieniowania słonecznego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacujny, Kadr i Informatyki

Opcje strony

do góry