Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z zarządzeniem Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  20 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2367/4 o pow. 172 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00017182/4. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej -nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu na rzecz Miasta Brzeziny.

Cena wywoławcza – 7.346,00 zł, wadium – 1.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu czerwca 21 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 14 czerwca 2017 r. włącznie.  

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa działka znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem: 2-3 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i powierzchnię działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 2373/1, 2368/1 i 2414/1.

W przetargu na sprzedaż działki nr 2367/4 mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 2373/1, 2368/1 i 2414/1, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo  w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości   w terminie do 14 czerwca 2017 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2367/4, położonej w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej”. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 19 czerwca 2017 r.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00   w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacujny, Kadr i Informatyki

Opcje strony

do góry