Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

w sprawie podziału następujących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Burmistrz Miasta Brzeziny

Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału następujących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:

  1. 2366/1 o pow. 0,4772 ha, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny w rejonie ul. Lasockich, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, a osoby wpisane w ewidencji  gruntów nie żyją i brak jest informacji o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym.
  2. 2385/1 o pow. 0,5097 ha, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny w rejonie ul. Lasockich, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1B/00036615/8. Jeden ze współwłaścicieli nie żyje i brak jest informacji o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym.

 

Podział nieruchomości opisanych powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu terenów pod ciąg pieszo – rowerowy, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2-1KPR.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby  w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Urzędu Miasta Brzeziny ( ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pokój 305) i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Metadane

Data publikacji : 28.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry