Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w związku  z zarządzeniem Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z 20 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 5 m. Brzeziny przy ul. Łódzkiej, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr: 1189/3 o pow. 1195 m² i 1189/5 o pow. 1688 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00032397/5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Łódzkiej. Szerokość działki ok. 9 m.

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 30.09.2016 r. Poza tym nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza – 81.5000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu r.  31 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010,  w terminie do 24 maja 2016 r. włącznie.  

Dowód wniesienia wadium podlega sprawdzeniu przez komisję przetargową przed otwarciem przetargu.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 23 lutego 2016 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny( uchwała nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. – Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 51, poz. 534 z 22 lutego 2005 r.) przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem:   

 114 PUm: Przeznaczenie:

Tereny produkcji, usług oraz produkcyjno- usługowe nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej  wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi drogami ( ulicami) wewnętrznymi, dojściami, dojazdami i parkingami.

Obszar R:Przeznaczenie:Tereny rolne – przeznaczone do zagospodarowania rolniczego.

Obszar RZ,W: Przeznaczenie: Tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień – przeznaczone do zagospodarowania rolniczego w postaci łąk i pastwisk, zadrzewień i zakrzewień, wraz z dojazdami, dojściami pieszymi i drogami wewnętrznymi oraz tereny wód otwartych – przeznaczone do użytkowania wód powierzchniowych zgodnego z zasadami gospodarki wodnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry