Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Brzeziny Nr 164/2015 z dnia 20 października 2015 r. i Nr 50/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul.  Głowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2566/48 o pow. 25 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00009353/5. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza – 1.082,00 zł, wadium – 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu r.  6 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010,  w terminie do 30 maja 2016 r. włącznie.  

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 23 lutego 2016 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:   

46 Mu z przeznaczeniem: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom i mieszkalnictwu.

Z uwagi na parametry techniczne działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości  w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2566/32 i 3551/7.

W przetargu na sprzedaż działki nr 2566/48 mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2566/32 i 3551/7, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 30 maja 2016 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 2 czerwca 2016 r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry