Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Żeromskiego 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2908 o pow. 806 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00040944/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym o pow. użytkowej 85,93 m² . Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żeromskiego oraz jest podłączona do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Część domu o powierzchni 58 m² jest wynajmowana na podstawie umowy najmu z 3 stycznia 2005 r. zawartej na czas nieokreślony,  zmienionej aneksem z 17 maja 2013 r. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny( uchwała nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. – Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 51, poz. 534 z 22 lutego 2005 r.) przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem:   

80 MNu z przeznaczeniem: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej wolnostojącej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CENA WYWOŁAWCZA – 100.000,00 ZŁ, ZALICZKA – 10.000,00 ZŁ

Na dzień ogłoszenia rokowań zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10 w powiązaniu z treścią art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT. Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień podpisania aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 28 października 2014 r., drugi przetarg – 9 grudnia 2014 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

  1. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach  z napisem „ Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2908, położonej w Brzezinach przy ul. Żeromskiego 15”, w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 110, do dnia 15 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis.
  6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
  1. Zaliczkę w kwocie 10.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny - Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 15 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00.
  2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest okazanie komisji:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki,  

  uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,  

  stosownego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowodów tożsamości osób  reprezentujących podmiot,

            - w przypadku cudzoziemców- na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o   

               nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2015 r.  o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

 

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień rokowań.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o warunkach rokowań udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24, wew. 317.

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Metadane

Data publikacji : 05.03.2015
Data modyfikacji : 05.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry