Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2011 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00037182/0, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 3757/2 o pow. 1686 m². Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza– 90.000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r.  godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny,                           ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010,  w terminie do 4 grudnia 2013 r. włącznie.  

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 11 czerwca 2013 r., drugi przetarg - 26 lipca 2013 r., trzeci przetarg - 22 października 2013 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości –  w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –                  w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny( uchwała nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. – Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 51, poz. 534 z 22 lutego 2005 r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:   

41 MNu z przeznaczeniem: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić następujące koszty:

- koszty ogłoszenia o przetargu w prasie; -koszty operatu szacunkowego w kwocie 307,50 zł; - koszty aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24, wew. 317

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn

Metadane

Data publikacji : 25.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry