Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 222/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2012 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 2381 o pow. 1114 m², dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00037667/4.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny( uchwała nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. – Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 51, poz. 534 z 22 lutego 2005 r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:   

94 MNu z przeznaczeniem: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej wolnostojącej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi drogami ( ulicami) wewnętrznymi, dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cena wywoławcza – 60.000,00 zł, zaliczka – 5.000,00 zł

W Dziale III księgi wieczystej LD1B/00037667/4 wpisana jest służebność przesyłu kanalizacji sanitarnej ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, obciążająca działkę nr 2381.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 11 czerwca 2013 r., drugi przetarg - 26 lipca 2013 r. , trzeci przetarg - 22 października 2013 r. jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

  1. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2381, położonej w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej”, w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 110, do dnia 5 grudnia 2013 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis.
  6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
  1. Zaliczkę w kwocie 5.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 5 grudnia 2013 r. do godz. 14.00.
  2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie komisji:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki,  

  uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,  

  stosownego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowodów tożsamości osób

  reprezentujących podmiot,

            - w przypadku cudzoziemców- na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o   

               nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień rokowań.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2013 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży – obecnie 23 %.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić następujące koszty:

- koszty ogłoszenia w prasie  o rokowaniach; -koszty operatu szacunkowego w kwocie 307,50 zł; - koszty aktu notarialnego.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócona nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia  lub odwołania rokowań na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o rokowaniach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24, wew. 317.

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry