Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym


Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. i Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r.


Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza


trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840 o pow. 6349 m², położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LD1B/00043586/7. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej – ul. Wojska Polskiego (zezwolenie zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu z 6 lutego 2016 r.). Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza – 364.500,00 zł, wadium – 50.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 7 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010,  w terminie do 31 lipca 2018 r. włącznie. 
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony 22 grudnia 2017 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym zez względu na brak wpłaty wadium, drugi przetarg był przeprowadzony 10 maja 2018 r., jednak również zakończył się wynikiem negatywnym za względu na brak wpłaty wadium.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.).
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 4 - 1 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 45 % powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe. Wielkość dopuszczalnej zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


                                                                                                    Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 02.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry