Urząd Miasta Brzeziny

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO” .
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Brzeziny:
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, adres siedziby - Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
   1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,
   2) pisemnie na adres siedziby Administratora.


III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań Urzędu Miasta Brzeziny lub Miasta Brzeziny, określonych przepisami prawa .

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem  danych w celu i na potrzeby realizacji umowy odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miasto Brzeziny.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.


1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora :
1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. usunięcia swoich danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.


VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.


1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.


VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

   1) ustawowym,

   2) wynikającym z umowy lub

   3) warunkiem zawarcia umowy , do których podania będzie Pani/Pan  zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.


X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry