Urząd Miasta Brzeziny

2020 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,   

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru do udziału w Projekcie,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanej dalej ,,komisją  przetargową na: Zakup wyposażenia  Żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu , Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska opiekunka dziecięca/opiekun dziecięcy (10 stanowisk), pielęgniarka/rz położna/y (1 stanowisko) oraz kucharka/kucharz (3 stanowiska), w ramach Projektu pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dale j,, komisją przetargową ”na: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2020/2021,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2020/2021,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 279/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w związku z oczywistą pomyłką rachunkową,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na:

Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  ,,komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2020,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego  budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed koronawirusem,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2019 oraz określenia obszarów raportu,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Brzezinach artykułami  innymi niż artykuły spożywcze, chemiczne i roślinne na gruntach stanowiących własność Miasta,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2019 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie  Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2658/1, położonej w Brzezinach przy Pl. Jana Pawła II,

 

Zarządzenie  Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół  podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasta Brzeziny w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2002 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 80  Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020 – 2023,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3376, położonej w Brzezinach przy ul. Stryjkowskiego,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową„ na: ,,Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny oraz powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 18 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 107  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr  110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej  instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2019 rok,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Wojdal – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Pawlik – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Miecznik - Marczyk – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 202 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiących własność Miasta Brzeziny powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 18 czerwca 2020 r.,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lipca 202 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr  141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową”

na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 sierpnia 202 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,, Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2020
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry