2019 rok

Data publikacji 30.01.2019

Wykaz Zarządzeń - 2019 rok

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY - 2019r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2019,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r. z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r. do Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 stycznia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r. do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Otwarte strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie oraz przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu pn. E-aktywni mieszkańcy-podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny  realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

 

Zarządzenie  Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2019/2020,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2019/2010,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny  na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie zmiany składu członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7lutego 2019r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Fredry, oznaczonej jako działki nr 1750 i 1751/2,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2959,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych  jako działki nr 2658 i 418/2,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargowa” na: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany numeru porządkowego budynków,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2019r. zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 marca 2019r. w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2018r. sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Brzeziny,       

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r.  w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z załatwianiem indywidualnych spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340, z 2018r. poz. 2244, 22 47, z 2019r. poz. 128),

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia m29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowę kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Brzeziny i jednostkach organizacyjnych miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 31/2019 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 19 lutego 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Miasta Brzeziny na lata 2019-2022,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 21 maja 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 maja 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2019r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Brzeziny z powodu upałów, w okresie od 11.06.2019r. do 21.06.2019r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2019r.,

 

 

 

 

 

 

Data publikacji 30.01.2019

Data modyfikacji 17.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Statystyka strony: 600 wizyt