2018 rok

Data publikacji 29.01.2018

Wykaz zarządzeń -2018 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2018r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2018,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie zmian w „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. sprawie wprowadzenia „Zasad polityki rachunkowości Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r.w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2018/2019,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 stycznia 2018r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2018/2019,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 599/15

 

Zarządzenie nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 

 

 

Data publikacji 29.01.2018

Data modyfikacji 20.02.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki
Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Statystyka strony: 153 wizyt